نویسنده = ������������ ������������������
تاثیرسطح مختلف شوری، دما و pH بر رشد جلبک دونالیلا سالینا جدا سازی شده از دریاچه ارومیه

دوره 74، شماره 4، دی 1400، صفحه 557-573

یاسر حمدی احمدآباد؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ احمدعلی پوربابایی