نویسنده = �������� �������� �������� ��������
تغییر رفتارهای خشونتی و غلظت تستوسترون در ماهی جنگجو (Betta splendens)، به دنبال در معرض‌گذاری با فلوکستین

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 457-466

محمد نوید فرصت کار؛ محمد علی نعمت اللهی؛ باقر مجازی امیری


تاثیر مراقبت و اندازه بدن والدین بر موفقیت تولیدمثلی ماهی سیچلاید گورخری Cichlasoma nigrofasciatum

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 225-231

محمد نوید فرصتکار؛ محمدعلی نعمت الهی؛ مریم هدایتی راد