نویسنده = �������� ����������2*�� ��������������
اثرعوامل اکولوژیک شوری و دما درپرورش متراکم پاروپای گونه Acartia tonsa دریای خزر

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 211-219

فاطمه شاکری1؛ محمدعلی نعمت اللهی2*؛ آرش جوانشیر2؛ ابوالقاسم روحی3