نویسنده = ���������������� ���������� ��������
مقایسه برخی پارامترهای زیستی ماش‌ماهی Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758) در بخش جنوب‌غربی حوضه دریای خزر

دوره 73، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 113-122

عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ کیوان عباسی؛ اکبر پورغلامی مقدم