نویسنده = ������������ �������������� ������������
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه ماهی گوازیم دم رشته‌ای (Nemipterus japonicus) با استفاده از روش حداکثر آنتروپی (MaxEnt) در دریای مکران

دوره 75، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 419-434

نازنین قربانی رنجبری؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا میرزایی