نویسنده = یزدان کیوانی
استخوان‌شناسی توصیفی نازک‌ماهی تیگره Chondrostoma regium (Heckel, 1843)

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 195-210

سید علی معزی؛ یزدان کیوانی؛ سالار در افشان


بیولوژی ماهی کریشو نر در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر)

دوره 64، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 293-307

اکبر عباس زاده؛ یزدان کیوانی؛ نصرالله محبوبی صوفیانی