نویسنده = ���������� ������ ��������
تنوع زیستی ماهیان در رودخانة تجن ساری (استان مازندران)

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 41-48

حسین رحمانی؛ خسرو جانی خلیلی؛ حسین انوری فر