استخراج اسیدهای چرب امگا3 از روغن ماهی کیلکای (cultiventris Clupeonella) دریای خزر و خالص‌سازی میزان EPA و DHA با استفاده از روش تقطیر مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدۀ مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران

3 دانشیار دانشکدۀ مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران

4 کارشناس دانشکدۀ مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی امکان‌سنجی استخراج اسیدهای چرب امگا‌3 از روغن ماهی کیلکای معمولی انجام شده است. در این تحقیق ابتدا دستگاه تقطیر مولکولی لایه‌ریزان طراحی و ساخته شد. روغن ماهی در ابتدا متیله، سپس تحت دبی‌های حجمی ml/min1 تا ml/min5، دماهای 170- 250 درجۀ سانتی‌گراد و فشارهای 40- 01/0 میلی‌متر جیوه تقطیر مولکولی شد. نتایج آنالیز از طریق دستگاه کروماتوگراف گازی نشان داد که بهترین شرایط عملیاتی تولید اسیدهای چرب امگا‌3 در دمای 230 درجۀ سانتی‌گراد، فشار mmHg02/0 و دبی ml/min5/3 است. هم‌چنان مشخص شد در صورتی که روغن ماهی متیله نشود یا فشار از mmHg1/0 بیشتر شود، تغلیظی صورت نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extraction of omega-3 fatty acids from cultriventris Clupeonella and purification of EPA and DHA by molecular distillation method

نویسندگان [English]

  • hossein shahbeig 1
  • Ahmad Hallajisani 2
  • Mohammad Reza Mehrnia 3
  • Saba Shaban 4
1 MSC, Young Researchers and Elite Club, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was designed to investigate the feasibility of extracting omega-3 fatty acids from
cultriventris Clupeonella. Molecular Distiller was designed and built in order to study the effective
parameters on the purity of extracted omega-3 fatty acid. Effects of feed methylation, feed
temperature, distillation chamber pressure and feed flow rate on product purity were investigated.
Clupeonella oil was methylated before feeding and feed from (1-5) ml/min; 170-250 °C; 40-0.01
mmHg to the system.
It was determined that distillation efficiency was lower without methylation separation. The best
product was obtained with such process at 230 ºC. Separation would not be possible effective at
vacuum pressure over than 0.1 mmHg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ω3
  • purification
  • molecular distillation
  • methylation
  • cultiventris Clupeonella