اثر شرایط هیدرولیز بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی هیدرولایزات پروتئین ضایعات ماهی شیزوتراکس (Schizothorax zarudnyi)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، ایران ایران؛ دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، ایران

3 دانشیار گروه شیمی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، ایران

4 کارشناس آزمایشگاه، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، ایران

5 استادیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

چکیده

اکسیداسیون نقش مهمی در بیماری ها و کاهش کیفیت روغن و چربی مواد غذایی در طی فرآوری و نگهداری ایفا می­کند. در صنایع فرآوری ماهی ضایعاتی شامل پوست، سر، امعاء و احشاء،  جگر و غیره تولید می­گردد. این ضایعات، حاوی مقادیر خوبی از مواد غنی پروتئینی هستند که معمولا برای استفاده های کم ارزش از قبیل آرد ماهی، کود و غذای دام فرآوری می شوند. در تحقیق حاضر اثر شرایط مختلف هیدرولیز پروتئین بر خاصیت آنتی‌اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ضایعات ماهی شیزوتراکس بررسی گردیده است. از آنزیم پپسین برای هیدرولیز پروتئین و از میزان مهار رادیکال آزاد DPPH برای سنجش فعالیت آنتی‌اکسیدانی استفاده گردید. متغیرهای شرایط هیدرولیز شامل غلظت آنزیم (1، 2، 3، 4، 5 و 10 درصد)، غلظت سوبسترا (3، 4، 5، 6 و 7 گرم)، دمای واکنش (35، 37، 39 و 42 درجه سانتی گراد) و زمان واکنش (6، 24، 30، 48، 72 و 96 ساعت) به کار گرفته شد. شرایط بهینه بدست آمده شامل غلظت آنزیم 5% ، مقدار سوبسترای 5 گرم، دمای 37 درجه سانتی گراد و زمان واکنش 72 ساعت بود که منجر به مهار 06/50 % رادیکال DPPH گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of hydrolysis condition on the antioxidant activity of protein hydrolysate from Schizothorax zarudnyi’s waste

نویسندگان [English]

  • Saeed Khajavi 1
  • Eshagh Zakipour Rahimabadi 2
  • Mansour Ghaffari Moghaddam 3
  • Hadi Shahraki 1
  • Leyla Mir 4
  • Majid Zand Karimi 5
1 M.Sc. Department of Fisheries, Natural Resources Faculty, Zabol University, Iran
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, 98615-538 Zabol, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Chemistry, Science faculty, Zabol University, Iran
4 Laboratory expert. Pharmacy faculty, Zabol University of Medical Sciences, Iran
5 Assistant Professor, Pharmacy faculty, Zabol University of Medical Sciences, Zabol,
چکیده [English]

Oxidation plays an important role in diseases and reduction of fats and oil quality in food products during processing and storage. Fish processing industry produce a lot of waste including skin, head, viscera, liver, and etc. These wastes contain good amount of rich protein material that are normally processed into low market-value products, such as animal feed, fish meal and fertilizer. Present work was conducted to study the effect of protein hydrolysis condition on antioxidant activity of hydrolysate obtained from Schizothorax zarudnyi wastes. Pepsin was used for protein hydrolysis and DPPH radical scavenging power was used to evaluate antioxidant activity of hydrolysates Hydrolysis condition variables were as enzyme concentration (1, 2, 3, 4, 5 and 10 %), substrate concentration (3, 4, 5, 6 and 7 g), reaction temperature (35, 37, 39 and 42 ºC), and hydrolysis time (6, 24, 30, 48, 72 and 96 hours). The optimum conditions obtained were as follows: enzyme concentration of 5%, substrate amount of 5 g, temperature of 37 ºC and time of 72 hours, under which, DPPH radical scavenging activity of 50.06 % was obtained. 

Schizothorax zarudnyi, Fish Wastes, Fish Protein Hydrolysate, Antioxidant Activity, Optimization, Added Value Products