تأثیر افزودن ویتامینB3 در یک سازگان توأم ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و گیاه کاهو (Lactuca sativa) و بررسی عملکردی رشد گیاه و ماهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - گروه شیلات

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه شیلات

4 کروه آموزشی شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، شهر کرج

چکیده

به منظور بررسی اثر افزودن ویتامین B3 به غذادهی و تاثیر آن بر شاخص های رشد در تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و گیاه کاهو (Lactuca sativa)، در یک سازگان توأم ماهی و گیاه ، تعداد 240 قطعه ماهی تیلاپیای نیل با میانگین وزنی 25/1± 12 گرمی و 240 عدد نشا کاهو به صورت کاملاً تصادفی به 12 واحد آزمایشی وارد شدند. تیمارها تحت تأثیر 20، 40، و 60 میلی‌گرم ویتامین B3در کیلوگرم غذای خشک به مدت 60 روز قرار گرفتند. شاخص های رشد ماهی تغییر معنی‌داری را در بین تیمارها نشان نداد (05/0P≥). شاخص های رشد گیاه از قبیل طول نهایی برگ و عرض نهایی برگ تفاوت معنی‌داری را در بین تیمار ها نشان دادند (05/0P<) ولی در طول نهایی بوته، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه تفاوت معنی دار مشاهده نگردید (05/0P≥). اندازه‌گیری شاخص های بیوشیمیایی خون ماهی نیز نشان داد با افزایش سطح 60 میلی‌گرم ویتامین B3در هرکیلوگرم غذای خشک، میزان پروتئین کل، گلوکز و تری‌گلیسیرید افزایش یافت (05/0P<) ولی محتوئ کورتیزول، آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینوترانسفراز سرم خون ماهی فاقد تفاوت معنی دار بود (05/0P≥). نتایج این آزمایش نشان داد با افزودن 40 تا 60 میلی‌گرم ویتامین B3 به غذا، فاکتور‌های استرسی خون ماهی تغییر می‌کند و همچنین رشد ماهی و کاهو افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of increasing vitamin B3 in a combined Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) and lettuce (Lactuca sativa), and a functional study of plant and fish growth indices

نویسندگان [English]

  • Erfan Salamroodi 1
  • Gholamreza Rafiee 2
  • ehsan hashemi 3
  • Kamran Rezaie tavabe 4
1 University of Tehran Faculty of Environment: Tehran, Tehran, IR: Karaj, IR
2 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Department of Fisher,y Faculty of Natural Resources, University of Tehran, karaj
چکیده [English]

In order to investigate the effect of dietary-vitamin on growth and immunity indices in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and lettuce (Lactuca sativa) in an aquaponics system, 240 tilapia pieces with the average weight of 12 ± 1.25g and 240 seedlings of lettuce were randomly introduced into nine experimental unites. The treatments were different rates of vitamin B3 concentration in the fish feed with the levels of 20, 40 and 60 mg per kg. Growth indices did not show any significant difference among treatments (P≥0.05). Lettuce growth indices such as final leaf length and final leaf width showed a significant difference among treatments (P <0.05). The plant final height, plant fresh weight, plant dry weight, root fresh weight and dry weight were not significantly different (P≥0.05). Biochemical parameters of blood in fish showed the highest mean concentration of total protein, glucose and triglyceride levels in treatment with 60 mg of vitamin per kg compared to other treatments (P <0.05) , however blood indices such as serum cortisol, alkaline phosphatase and aspartate aminotransferase contents were not significantly different (P≥0.05). It was concluded that, with increasing the vitamin B3 at the rates of 40 to 60 mg in feed, can improve tolerance of fish to stress and increase the fish growth and lettuce in the culture system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin B3
  • Lettuce plant
  • Nile tilapia
  • Freshwater fish
  • Aquaponics