نویسنده = احسان فامیل محمدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی بازار مصرف آبزیان در شهر اصفهان

دوره 65، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 439-446

لاله موسوی ده موردی؛ احسان فامیل محمدی؛ زهرا بهدانی