نویسنده = �������� ������ ���������� ����������
بررسی توجیه اقتصادی پرورش خیار دریایی در منطقة خلیج چابهار

دوره 66، شماره 3، آبان 1392، صفحه 307-315

آرش شکوری؛ فاطمه نعمت پور کوجل