بر اساس نویسندگان

آ

 • آتشبار، بهروز [1] استادیار پژوهشکدة آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • آدینه، حسین [1] استادیار گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • آدینه، حسین [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس
 • آدینه، حسین [1] گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • آرامون، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آرمان، میترا [1] گروه زیست‌شناسی- دانشگاه پیام‌نور- بندرعباس- ایران
 • آرون، محمد علی [1] استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تهران/ ایران
 • آق، ناصر [1] پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه
 • آق، ناصر [1] پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه،
 • آق، ناصر [1] دانشیار گروه آرتمیا، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • آق، ناصر [1] استادیار پژوهشکدة آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • آق، ناصر [1] دانشیار پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.
 • آق، ناصر [1] دانشیار گروه آرتمیا، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • آقا بابایی، آسیه [1] دانشکده علوم زیستی، گروه بیوتکنولوژی ، دانشگاه الزهرا
 • آقاجانپور سورکوهی، نیلوفر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

ا

 • ابراهیمی، عیسی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • ابراهیمی، عیسی [1] گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ابراهیمی، غفار [1] دانش‌آموخته دکتری گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • ابراهیمی درچه، عیسی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،ایران
 • اجاق، سیدمهدی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اجاق، سید مهدی [1] استادیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • اجاق، سید مهدی [1] دانشیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اجلالی خانقاه، کیوان [1] استادیار، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.
 • احمدی، حجت [1] گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس‌کرج، دانشگاه تهران
 • احمدی، کمال [1] دانش¬آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران، ایران
 • احمدی، محمد [1] کارشناسی ارشد، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدی فر، احسان [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • احمدی فر، احسان [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • احمدی فر، احسان [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان، ایران
 • احمدی فرد، نصرا... [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • احمدی فرد، نصرالله [1] استادیارگروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • احمدی فرد، نصرالله [1] استادیار گروه شیلات و آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • احمدی فرد، نصراله [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • احمدی فرد، نصراله [1] دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
 • احمدی کردستانی، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد, گروه محیط زیست, دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • احمدی کردستانی، زهره [1] کارشناسی ارشد،گروه محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدنیای مطلق، حمیدرضا [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی
 • احمدنیای مطلق، حمیدرضا [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدنژاد، محدثه [1] استادیار پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران.
 • اخلاقی، مصطفی [1] استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • اخلاقی، مصطفی [1] استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • اخوان بهابادی، محمد [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مهندسی شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ادهمی، بتول [1] کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • ایری، مسعود [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • اربابی، کلثوم [1] کارشناس گروه شیلات، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • ارچنگی، بیتا [1] استادیار گروه زیست دریا دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، ایران
 • ارشدی، علی [1] مربی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
 • ارشدی4، علی [1] 4. استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
 • اژدری، نجمه [1]
 • اژدهاکش‌پور، اشکان [1] مرکز تحقیقات شیلات آب های دور، چابهار، ایران
 • استادی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • اسحق زاده، حمید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • اسحق زاده، حمید [1] دانشگاه هرمزگان
 • اسدی، علی [1] استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران
 • اسدی دادقانسرایی، هادی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • اسفندیار، فرشته [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • اسکو، نرگس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • اسلاملو، خلیل [1] دانشجوی دکترا، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • اسماعیلی، امیر حسین [1] استادیار گروه تکثیر وپرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.
 • اسماعیلی، حمید رضا [1] استادیار گروه زیست‌شناسی دانشگاه شیراز، ایران
 • اسماعیلی، علی‌رضا [1] گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • اسماعیلی بیدهندی، مهدی [1] استادیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • اسماعیلی بیدهندی، مهدی [1] تهران
 • اسماعیل پور، رضا [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان ، رشت، ایران.
 • اسماعیلی فریدونی، ابوالقاسم [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکدۀ علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • اسماعیلی فریدونی، ابوالقاسم [1] عضو هیئت علمی گروه شیلات، دانشکدة علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اشتری، عباس [1] موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 • اشرفی، سهراب [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • افلاکی، فریدون [1] آزمایشگاه محیط‌زیست،پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای،سازمان انرژی هسته‌ای ایران
 • اکاتی، نرجس [1] عضو هیئت علمی / دانشگاه زابل
 • اکبری، پریا [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • اکبری، پریا [2] استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • اکبری، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل
 • اکبری، فروغ [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زیست‌شناسی (فیزیولوژی)، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
 • اکبری1*، پریا [1] 1. استادیار گروه شیلات̨̨ دانشکده علوم دریایی̨ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار̨ چابهار̨ ایران
 • اکبری1*، پریا [1] 1. استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • اکبرزاده، آرش [1] استادیار گروه شیلات دانشگاه هرمزگان
 • اکبرزاده، آرش [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان
 • اکبرزاده، آرش [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکدة علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • اکبرزاده، آرش [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدۀ علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • اکبرزاده، آرش [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • اکرم، اسداله [1] دانشیار گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران ، کرج، ایران.
 • اکرمی، رضا [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران
 • اکرمی، رضا [1] گروه شیلات، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • ایگدری، سهیل [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ایگدری، سهیل [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، شیلات، کرج، ایران
 • ایگدری، سهیل [1] استادیار گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • ایگدری، سهیل [1] استادیار گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ایگدری، سهیل [1] استادیار گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ایگدری، سهیل [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ایگدری، سهیل [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی 4134، ایران
 • ایگدری، سهیل [10] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • ایگدری، سهیل [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • ایگدری، سهیل [1] دکتری گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ایگدری، سهیل [1] گروه شیلات،دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران
 • ایلا، نیما [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران
 • الحاقی، کیوان [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • امامی، تارا [1] کارشناس ارشد بخش بیوتکنولوژی مؤسسۀ تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی کرج، ایران.
 • امامی لنگرودی، فربد [1] دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ایمانی، احمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه
 • ایمانی، احمد [2] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.
 • ایمانی، احمد [1] دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات
 • ایمانی، احمد [1] گروه شیلات و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • ایمانپور، جاوید [1] 2گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • ایمانپور، جاوید [1] استادیار گروه شیلات،
 • ایمانپور، جاوید [1] گروه شیلات و آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان،
 • ایمانپور، محمدرضا [1] دانشیار شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ایمانپور، محمدرضا [1] استاد گروه شیلات، دانشکده شیلات ومحیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • ایمانپور، محمد رضا [1] دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • ایمانپور نمین، جاوید [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • امانی دنجی، کیا [1] دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • امیری، کاوه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا
 • امیری مقدم، جمشید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور، ایران
 • امیری مقدم، جمشید [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس،
 • امینی، لیلا [1] کارشناس ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
 • انوری فر، حسین [1] گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • انوشه، نرگس [1] گروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • انوشه، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج، ایران.
 • اوجی فرد، امین [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، برازجان، ایران
 • اوجی فرد، امین [1] گروه شیلات دانشگاه خلیج فارس
 • اوجی فرد، امین [1] استادیارگروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، برازجان، ایران
 • اوجی فرد، امین [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
 • اورجی، حسین [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • اورجی، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری

ب

 • بابایی، اسامه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • باباپور، محمد [1] دانش آموخته دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • باباخانی، آریا [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.
 • باباخانی، آریا [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • باباخانی، آریا [1] هیات علمی دانشگاه گیلان
 • باباخانی، آریا [1]
 • باباخانی، آریا [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی صومعه‌سرا، دانشگاه گیلان
 • باباخانی لشکان، آریا [1] گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • باباخانی لشکان، آریا [1] گروه فراوری محصولات شیلاتی، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • بابادی، صدیقه [1] کارشناس ارشد آلودگی دریا، گروه بیولوژی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • بادفر، نرجس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • بارگاهی، افشار [1] استادیار مرکز تحقیقات زیست‌فناوری دریایی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • باطبی نوایی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • باقری، دارا [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران.
 • باقری، دارا [1] دانشجوی دکتری، گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • باقری دهبارز، زهرا [1] گروه زیست‌شناسی دریا- دانشکدة علوم پایه- دانشگاه هرمزگان- بندرعباس- ایران
 • باقری مفیدی، مهرنوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • بانی، علی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا
 • بیتا، سراج [1] دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان، گروه علوم درمانگاهی دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • بیتا، سراج [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران.
 • بحری، امیرهوشنگ [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • بختیاری، نرجس [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بختیاریان، مهدیه [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس،
 • بدری، مهدی [1] کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، گروه محیط زیست و انرژی، تهران، ایران
 • بدلی، رضا [1]
 • برناتچز، لوئیس [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه لاوال، کبک، کانادا
 • برنجکار، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • بزرگی، احسان [1] مجتمع کشت و صنعت خلیج نای بند، بندرمقام
 • بزرگ زاده، پوریا [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد،گروه شیلات دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران
 • بلوچزهی، مریم [1] کارشناس گروه شیلات، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • بنایی، مهدی [1] استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، ایران
 • بنایی، مهدی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص)
 • بهدانی، زهرا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
 • بهرامی راد، علیرضا [1] گروه شیلات
 • بهرامی کمانگر، برزان [1] دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات ، سنندج، 416، ایران
 • بهرامی کمانگر، برزان [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان،
 • بهرامی کمانگر3*، برزان [1] 3. استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
 • بهره مند، مرتضی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرج
 • بهره مند، مرتضی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • بهروزخوشقلب، محمدرضا [1] کارشناس شیلات، انستیتوی تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت، ایران
 • بهلکه، ارسلان [1] دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • بهمنی، محمود [1] مؤسسة تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر- گیلان، رشت، جوار سد سنگر

پ

 • پاتیمار، رحمان [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی, مجتمع آموزش عالی کشاورزی گنبد کاووس، ایران
 • پاتیمار، رحمان [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • پازوکی، جمیله [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی،
 • پاک طینت، مهدی [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • پرافکنده حقیقی، فرخ [1] مؤسسة تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران
 • پرافکنده حقیقی، فرخ [1] موسسه تحقیقات شیلات ایران،
 • پیربیگی، عارف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، شیلات، کرج، ایران
 • پرتو، پریا [1] گروه زیست‏شناسی- دانشکدة علوم- دانشگاه رازی- کرمانشاه- ایران
 • پریچه، نفیسه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • پیرعلی زفره ئی، احمدرضا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده شیلات ومحیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • پیشکاه پور، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • پیشه ورزاد، فاطمه [1] دانش آموخته دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • پیغان، سرور [1] کارشناس ارشد جانورشناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • پیغمبری، سید یوسف [1] دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • پیغمبری، سید یوسف [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • پیغمبری، سید یوسف [1] دانشیار گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • پیغمبری، یوسف [1]
 • پیل مال، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • پوریا، مجتبی [1] کارشناس اداره شیلات استان کرمانشاه، ایران.
 • پوریا، مجتبی [1] کارشناس ارشد اداره شیلات استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • پوراحمد، راضیه [1] دانشیار گروه ژنتیک، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • پوراحمد، فاضل [1] استادیار دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه ایلام، ایران
 • پوراسدی، محسن [1] مربی آموزشی مرکز آموزش علوم و صنایع شیلاتی کشاورزی میرزاکوچک‌خان گیلان، ایران
 • پورباقر، هادی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • پورباقر، هادی [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، شیلات، کرج، ایران
 • پورباقر، هادی [2] استادیار گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • پورباقر، هادی [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج صندوق پستی 4111، ایران
 • پورباقر، هادی [1] استادیار گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • پورباقر، هادی [1] دانشیار گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • پورباقر، هادی [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • پورباقر، هادی [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • پورباقر، هادی [7] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • پورباقر، هادی [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • پورباقر، هادی [1] دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، کرج صندوق پستی 4314، ایران
 • پورباقر، هادی [1] گروه شیلات،دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران
 • پورباقر، هادی [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی 4134، ایران
 • پورباقر2*، هادی [1] 2. دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • پوربخش، سید علی [1] موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 • پورحسین سارمه، سارا [1] دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.
 • پوردهقانی، محمد [1] مؤسسة تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر- گیلان، رشت، جوار سد سنگر،
 • پورسعید، سمانه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • پور شاجانی1، مجید موسی [1] 1. گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی 1144، گیلان، ایران
 • پورصوفی، طاهر [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان گرگان
 • پورفرزاد، امیر [1]
 • پورقاسم، هانیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.
 • پور ملایی، فاطمه [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • پولادی، مجتبی [1] گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • پولادی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری گروه تکثیر و پرورش، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

ت

 • تاسا، حسن [1] دانشجوی کارشناس ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.
 • تبرک، مونا [1] کارشناس ارشد رشتة تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • ترابی جفرودی، حر [1] کارشناس گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، پردیس دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • تیزکار، بابک [1] مرکز آموزش کشاورزی میرزا کوچک‌خان گیلان- رشت، روبروی شهر صنعتی رشت
 • تقی پور، فاطمه [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • تقوی، لعبت [1] عضو هیآت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • تقوی، لعبت [1] استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.
 • تقوی، محمد جواد [1] کارشناس، بخش بیوتکنولوژی، پژوهشکدة اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران
 • تقوی مطلق، سید امین الله [1] استادیار، دکتری ارزیابی ذخایر، وزارت جهاد کشاورزی، نمایندة ایران در سازمان خواربار جهانی
 • تمدنی جهرمی، سعید [1] استادیار بخش ژنتیک، پژوهشکدة اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، هرمزگان
 • توانا، سجاد [1] گروه شیلات، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران
 • توکلی، محمود [1] کارشناس ارشد شیلات، انستیتوی تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت، ایران
 • توکمه چی، امیر [1] دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

ج

 • جامع بزرگی، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جانی خلیلی، خسرو [1] دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • جانی خلیلی، خسرو [1] کارشناس گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • جانی خلیلی، خسرو [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • جانی خلیلی، خسرو [1] دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • جعفری، ربابه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • جعفری، عبدالعباس [1] استادیار بخش مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شیراز
 • جعفری، عبدالعباس [1] استادیار بخش مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • جعفری، ولی [1] استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • جعفری1، ولی الله [1] 1. دانشیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • جعفریان، حجت [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران، ایران
 • جعفریان، حجت [1] دانشیار گروه شیلات، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • جعفریان، حجت الله [1] گروه شیلات، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران
 • جعفرپور، سید علی [1] استادیار، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جعفرپور، سید علی [1] استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • جعفرپور، سید علی [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جعفرپور، علی [1] دانشیار، گروه شیلات دانشکده علوم دامی و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • جعفرپور، علی [1] دانشیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • جعفرپور، علی [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • جعفرپور، علی [1] دانشیارگروه شیلات، گرایش فراوری محصولات شیلاتی،دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • جعفرزاده، نوشین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جعفری کلیجی، آلیکا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، گرایش فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • جلالی، سید امیر حسین [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • جلالی خانقاه، کیوان [1]
 • جلیلی، رضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ایران
 • جلیلی، سحر [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان،
 • جلیلی، سحر [1] گروه شیلات، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران
 • جلیلی، سیدحسن [1] دکتری، مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، انزلی، ایران
 • جمالی، هادی [1] دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • جمالی، هادی [1] کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران.
 • جمشیدی، انیسه [1] دانشجوی دکتری گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جمشیدی، شیرین [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • جمشیدزهی، حمیده [1] کارشناس گروه شیلات، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • جوانشیر، آرش [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جوانشیر، آرش [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی 4134، ایران
 • جوانشیر، آرش [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • جوانشیر2، آرش [1] 2. دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جوانشیر خویی، آرش [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جوانشیرخوئی، آرش [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جوانشیرخوئی، آرش [3] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جوانشیر خوئی، آرش [1] دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، کرج صندوق پستی 4314، ایران
 • جوانمردی، سینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جواهری بابلی، مهران [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران
 • جواهری بابلی، مهران [1] استادیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • جواهری بابلی1، مهران [1] 1. استادیار، گروه شیلات ،واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران
 • جولایی، رامتین [1] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • جولاده رودبار، آرش [1] دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چ

 • چادوش، ماهرخ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات دانشکده علوم دامی و شیلات دانشگاه کشاورزی ساری، ایران.
 • چکمه دوز قاسمی، فریدون [1] کارشناس ارشد بخش ژنتیک و اصلاح نژاد، پژوهشکدة آبزی‌پروری آب‌های داخلی، بندر انزلی
 • چله مال دزفول نژاد، مژده [1] دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، استادیار گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران
 • چمن آرا، وحید [1] دانشکدة علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان و عضو باشگاه پژوهش‌گران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام
 • چوبچیان، شهلا [1] دکتری توسعة کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

ح

 • حاجی‌دون، حبیب‌الله [1] کارشناس ارشد، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حاجی سید محمد شیرازی، رضا [1] استادیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • حاجی صفرعلی، مهسا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • حاجی مرادلو، عبدالمجید [1] دانشکدة شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حامدی، شیرین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، چهار محال بختیاری، ایران
 • حیدری، بختیار [1] دکتری حرفه‌ای گروه علوم درمانگاهی دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • حیدری، عادله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، ایران
 • حیدری، مائده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • حیدری نژاد، سعیده [1] 1- کارشناس ارشد بافت شناسی آبزیان دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر و دانشجوی PhDآناتومی و جنین شناسی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • حیدریه، مرضیه [1] گروه دامپزشکی و علوم دامی، پژوهشکده کشاورزی هسته ای،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای،کرج،ایران
 • حسینی، احمد رضا [1] کارشناس ارشدگروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • حسینی، سیدعباس [1] دانشیار، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسینی، سید عباس [1] دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • حسینی، سید فخرالدین [1] فراوری محصولات شیلاتی،دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی،دانشگاه تربیت مدرس،نور، ایران
 • حسینی، سید مرتضی [1] استادیار پژوهشی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان، ایران.
 • حسینی، سید مرتضی [1] استادیار مرکز تحقیقات آبزیان آب‌های داخلی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.
 • حسینی، سید مسعود [1] دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری‌های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • حسینی، سید مهدی [1] 1گروه محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • حسینی، سید مهدی [1] دانشجوی دکترا، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • حسینی، سید مهرداد [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حسینی، سیدولی [1] دا.تهران- فرآوری
 • حسینی، سیدولی [2] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • حسینی، سید ولی [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسینی، سید ولی [1] استادیار گروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • حسینی، سید ولی [1] استادیارگروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسینی، سید ولی [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج، ایران
 • حسینی، سید ولی [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسینی، سید ولی [1] استادیارگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسینی، سید ولی [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ایران
 • حسینی، سید ولی [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج صندوق پستی 4111، ایران
 • حسینی، سید ولی [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • حسینی، سید ولی [1] استادیار گروه شیلات دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج، ایران.
 • حسینی، سید ولی [1] دا. تهران- فراوری
 • حسینی، سید ولی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسینی، سید ولی [7] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • حسینی، سید ولی [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • حسینی، سید ولی [1] گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
 • حسینی، سید ولی [1] گروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسینی، سید ولی [1] گروه شیلات،دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران
 • حسینی، سید ولی [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • حسینی‌خواه، سیده مرضیه [1] کارشناس ارشد مهندسی منابع ‌طبیعی- شیلات دانشگاه تهران، ایران،
 • حسین زاده بندبافها، هما [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • حسین زاده صحافی، . [1] موسسه تحقیقات شیلات ایران، ایران
 • حسن زاده کیابی، بهرام [1] دانشیار دانشکدۀ علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسینی فر، سید حسین [1] استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان، ایران
 • حسینی فر، سید حسین [1] دانشگاه گرگان, گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حقی، مهسا [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • حقی، مهسا [1] هیئت علمی
 • حق بیان، سمیرا [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد،گروه شیلات دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران
 • حلاجیان، علی [1] مؤسسة تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر- گیلان، رشت، جوار سد سنگر
 • حلاجی ثانی، احمد [1] استادیار دانشکدۀ مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران
 • حلاجی ثانی، احمد [1] استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تهران/ ایران
 • حمیدیان، امیرحسین [1] استادیار گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • حناچی، پریچهر [1] Alzahra uni, Biotechnology Dep,
 • حناچی، پریچهر [1] گروه بیوتکنولوژِی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران ، ایران
 • حنایی کاشانی، زینب [1] گروه شیلات ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خ

 • خاتمی، شادی [1] استادیار، گروه بیولوژی دریا، دانشکده منابع طبیعی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.
 • خادمی، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • خادمی حمیدی، محمد [1]
 • خادمی حمیدی حمیدی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • خارا، حسین [1] دانشیار گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
 • خالصی، محمد کاظم [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • خالصه، مجید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خانی، سیران [1] کارشناس ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.
 • خانی پور، علی اصغر [1] دکتری، مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، انزلی، ایران
 • خانعلی، مجید [1] گروه مهندسی ماشین های کشاورزی،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • خانلر، محمدعلی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • خانلر، محمدعلی [1] دانشجو دکتری گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • خبازی، مینا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.
 • خدایی، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • خدابخشی، لاله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • خدابنده، صابر [1] دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم دریایی،گروه زیست‌شناسی دریا
 • خدابنده، صابر [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی،
 • خدابنده، صابر [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس،
 • خدابنده، صابر [1] دانشیار دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • خدابنده، مهوش [1] استادیار گروه صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ایران
 • خدادادی، مژگان [1] دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، استادیار گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران
 • خراسانی، نعمت الله [1] استاد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج صندوق پستی 4111، ایران
 • خرامان نیا، رحمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • خسروی، ساناز [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس،
 • خسروی کتولی، خیرالله [1] گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • خلفیان، مهتاب [1] دانشجوی دکتری بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • خواجه، پری [1] مربی، دانشگاه پیام نور اهواز، اهواز، ایران.
 • خواجوی، سعید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
 • خواجوی، مریم [1] کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان دانشکدة علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • خوش خلق، مجیدرضا [1] استادیار، گروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران
 • خوش خلق، مجیدرضا [1] استادیارگروه شیلات، دانشگاه گیلان، دانشکدۀ منابع طبیعی، صومعه‌سرا، ایران
 • خوش خلق، مجیدرضا [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان - دکتری تخصصی
 • خوش خلق، مجیدرضا [1] استادیار گروه شیلات دانشگاه گیلان، ایران
 • خوش‌خلق، مجیدرضا [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان، ایران.
 • خوش‌خلق، مجیدرضا [1] استادیار،گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • خوش خلق1*، مجیدرضا [1] 1. گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی 1144، گیلان، ایران
 • خوشخو، ژاله [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

د

 • داد، سمیرا [1] دانشجوی دکتری تولید و بهره‌برداری آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • داداشی، فریبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • دادگر، شهرام [1] استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران.
 • داشاب، غلامرضا [1] استادیار ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل
 • دانائی، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
 • دانیلز، هری [1] استاد بخش آبزی‌پروری آبزیان گرمابی دانشکدة زیست‌شناسی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، امریکا
 • داودی، داریوش [1] استادیار بخش تحقیقات نانوتکنولوژی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج
 • دائر، نوال [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • دریایی، عبدالرسول [1] دکتری تغذیة دام و آبزیان، مربی پژوهشی، سازمان تحقیقات کشاورزی، هرمزگان، ایران
 • درافشان، سالار [1] استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • در افشان، سالار [1]
 • دریانبرد، غلامرضا [1] بخش ارزیابی ذخایر، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران
 • دریجانی، علی [1] استادیار، دانشکدة اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور کرمان، کرمان، ایران
 • دروی قاضیانی، سجاد [1] دانش آموخته مرکز آموزش علوم و صنایع شیلاتی کشاورزی میرزاکوچک خان، گیلان، ایران
 • دژندیان، سهراب [1] مرکز تحقیقات آبزی‌پروری آب‌های داخلی- گیلان، بندر انزلی
 • دلیری، مسلم [1] دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشکدة علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • دلفیه، پریسا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • دهقان مدیسه، سیمین [1] استادیار پژوهشکدة آبزی پروری جنوب کشور
 • دهقان مدیسه، سیمین [1] استادیار پژوهشکدة آبزی‌پروری جنوب کشور
 • دوپیکر، حکیمه [1] دانش آموختۀ تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دوست شناس، بابک [1] استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • دولت‌پور، انسیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه شیلات

ذ

 • ذاکری، محمد [1]
 • ذاکری، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • ذاکری، محمد [1] . استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.
 • ذاکری، محمد [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • ذاکری، محمد [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • ذاکری، محمد [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • ذاکری، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • ذاکری3، محمد [1] 3. استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • ذبیحی، جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • ذکریائی، حمیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ذیلاب، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تکثیر وپرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.
 • ذوالفقاری، مهدی [1] 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد،

ر

 • رادخواه، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رازی، مزدک [1] استادیار گروه بافت شناسی مقایسه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • رازقی منصور، مجید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، آزادشهر، ایران
 • راستی، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکدة علوم دریایی،گروه زیست دریا.
 • راستا، مجید [1] دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا، دانشگاه گیلان، ایران
 • ریاضی، غلامحسین [1] استادیار، عضو هیئت علمی انیستیتو تحقیقاتی بیوفیزیک و بیوشیمی، دانشگاه تهران، ایران
 • راهداری، عبدالعلی [1] دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان، ایران.
 • ربانی نژاد، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • رجائی، معین [1] گروه شیلات،دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران
 • رجبی اسلامی، هومن [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه شیلات، تهران، ایران
 • رجب زاده قطرمی2، ابراهیم [1] 2. استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • رحیمی، روح اله [1] استادیار گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • رحیمی، روح اله [1] استادیار، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، چهار محال بختیاری، ایران
 • رحیمی، روح اله [1] استادیار، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، قدرت [1] استاد، آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رحیمی، قدرت [1] استاد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • رحیمی، قدرت [1] گروه علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رحیمی، کبری [1]
 • رحیمی، کبری [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رحیمی یادکوری، نسرین [1] کارشناسی ارشد رشتة تکثیر و پرورش، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • رحمانی، تحسین [1] دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، کرج صندوق پستی 4314، ایران
 • رحمانی، حسین [1] استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • رحمانی، حسین [1] دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • رحمانی، حسین [1] دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • رحمانی، حسین [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
 • رحمانی، حسین [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رحمانی فرح، کاوه [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • رحمانی فرح، کاوه [1] هیات علمی دانشگاه ارومیه- دانشکده منابع طبیعی- گروه شیلات
 • رحیمی بشر، محمدرضا [1] استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • رزاقی، بهزاد [1] دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • رزاقی قاضیانی، مهدی [1] کارشناس ارشد مجتمع بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی، رشت، ایران.
 • رییسی، هادی [1]
 • رییسی، هادی [1] دانشجوی دکتری شیلات، دانشکدۀ علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • رییسی، هادی [1] دانشجوی دکتری شیلات گرایش تولید و بهره‌برداری دانشگاه هرمزگان
 • رییسی، هادی [1] دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشکدة علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • رستم زاد، هانیه [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.
 • رستم زاد، هانیه [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان عضو پیوسته پژوهشکده حوضه آبی خزر
 • رستم نژاد، مهدیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
 • رشیدی منفرد، سمیرا [1] گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رضایی، دبیر [1] دکتری تخصصی، شرکت کیمیاگران تغذیه، شهرک صنعتی شهرکرد- فاز دوم
 • رضایی، کیادخت [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رضایی، کرامت ا.. [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکدة بیوسیستم، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رضایی، کرامت ا... [1] گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده بیوسیستم، دانشگاه تهران
 • رضایی، مسعود [1] استاد گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم دریایی تربیت مدرس، شهرستان نور
 • رضایی، مسعود [1] فراوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایرا
 • رضایی، مسعود [1] گروه فرآوری آبزیان دانشکدۀ علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور
 • رضایی، مسعود [1] گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • رضایی امینلویی، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضایی توابع، کامران [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاوری و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رضایی توابع، کامران [4] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رضایی توابع، کامران [1] استادیار گروه مهندسی شیلات دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رضایی توابع، کامران [1] فارغ‌التحصیل دورة دکتری رشتة مهندسی شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رضایی توابع، کامران [2] گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رضایی توابع1*، کامران [1] 1. استادیار گروه مهندسی شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رضازاده کته سری، ابراهیم [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان
 • رضایی مژدهی، نیما [1] فارغ التحصیل/ دانشکده فنی کاسپبن/ پردیس دانشکده های فنی/ دانشگاه تهران / ایران
 • رضائی، سیوان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رضائی، مسعود [1] گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • رضائی، مسعود [1] استاد، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • رضائی، مسعود [1] گروه فراوری محصولات شیلاتی، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • رضائیان، حنانه [1] کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رضوی، سید هادی [1] . استاد گروه علوم صنایع غذایی، دانشکدة مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهران
 • رضوانی گیل کلائی، سهراب [1] استاد مؤسسة تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران
 • رضوی پور، پریا [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، غلامرضا [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
 • رفیعی، غلامرضا [1] استاد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، غلامرضا [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی
 • رفیعی، غلامرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی،
 • رفیعی، غلامرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • رفیعی، غلامرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • رفیعی، غلامرضا [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، غلامرضا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • رفیعی، غلامرضا [1] استاد گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رفیعی، غلامرضا [1] . استاد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رفیعی، غلامرضا [5] استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رفیعی، غلامرضا [1] استاد گروه مهندسی شیلات دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رفیعی، غلامرضا [1] استاد گروه مهندسی شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، غلامرضا [1] دا. تهران
 • رفیعی، غلامرضا [1] گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی پردیس‌کرج، دانشگاه تهران
 • رفیعی، غلامرضا [1] استاد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • رفیعی، غلامرضا [1] استاد گروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران،
 • رفیعی، غلام رضا [1] استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رفیعی2، غلامرضا [1] 2. استاد گروه مهندسی شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رفیعی3، غلامرضا [1] 3. استاد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفعتی، هنگامه [1] . کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه شیلات، تهران، ایران
 • رفیعی طاری، محیا [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال، ایران
 • رمضانی، سهیلا [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، کرج، ایران
 • رمضانیان، محمد رحیم [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان ، رشت، ایران.
 • روحی3، ابوالقاسم [1] 3 .استادیار سازمان تحقیقات و آموزش جهادکشاوزری، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ساری
 • روح الهی، شقایق [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • روفچائی، رودابه [1] دانش آموخته دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ، ایران.
 • رومیانی، لاله [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.
 • رومیانی، لاله [1] استادیارگروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران.
 • رومیانی، لاله [1] گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • رونق، محمد تقی [1] استادیار، گروه زیست‌دریا، دانشکدۀ علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • رونق، محمد تقی [1] استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • رئوفی، پریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رئوفت، محمدحسین [1] استاد بخش مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شیراز

ز

 • زارع، پرویز [1] گروه شیلات،دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 • زارعی، نرگس [1] گروه تنوع زیستی، دانشکدة محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • زارع جونقانی، سپیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • زارعی دنگسرکی، موسی [1] مرکز بازسازی ذخایر و تکثیر و پرورش ماهی شهید رجایی ساری
 • زاهدی، سعید [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
 • زکی پور رحیم آبادی، اسحق [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • زکی پور رحیم آبادی، اسحق [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • زکی‌پور رحیم‌آبادی، اسحق [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، ایران ایران؛ دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، ایران
 • زمانی، عباس [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، همدان، ایران
 • زمانی، عباس [1] استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه ملایر
 • زمانی، عباس [1] استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر، همدان، ایران.
 • زمانی، عباس [1] استادیار گروه شیلات دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.
 • زمانی، عباس [1] گروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • زمانی، عباس [1] گروه شیلات دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه ملایر، همدان
 • زمانی، مظاهر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • زمانی احمدمحمود، رسول [1] استادیار، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • زمانی فرادنبه، مظاهر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • زمانی فرادنبه، مظاهر [1] دانشجوی دکتری گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱، ایران.
 • زنگویی، نسیم [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • زنگویی3، نسیم [1] 3. استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

س

 • ساربان، حسن [1] گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
 • ساعی، محمد رضا [1] دانشجوی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • ساعدی، مجید [1] 1جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن، ایران
 • سالاری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • سالاری، محمدعلی [1] استادیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • سالارزاده، علیرضا [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • ستاری، مسعود [1] استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • سجادی، میرمسعود [1] دانشگاه گیلان- تغذیه ماهی
 • سجادی، میرمسعود [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • سجادی، میر مسعود [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • سجادی، میر مسعود [1]
 • سجادی، میر مسعود [1] گروه بیولوژی دریا و آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
 • سخایی، نسرین [1] استادیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • سخایی، نسرین [1] استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • سرحدی، ندا [1] مربی گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، ایران
 • سروش حداد، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • سروی مغانلو، کوروش [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
 • سروی مغانلو، کوروش [1] دانشیار گروه شیلات و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • سروی مغانلو، کوروش [2] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.
 • سروی مغانلو، کوروش [1] گروه شیلات و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • سعادت فرد، مهدی [1] گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدة مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس‌کرج، دانشگاه تهران
 • سیف آبادی، جعفر [1] دانشیار، گروه بیولوژی دریا، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • سیف آبادی، سید جعفر [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • سیف آبادی، سید جعفر [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • سفری، پروا [1] کارشناس ارشد گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • سیف زاده، مینا [1] کارشناس ارشد، مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، انزلی، ایران
 • سلاطی، امیرپرویز [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • سلاطی2، امیر پرویز [1] 2. استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • سلامات، نگین [1] استادیار گروه بافت شناسی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، ایران
 • سیلاوی، مالک [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • سلطانی، مهدی [1] استاد گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
 • سلطانی، مهدی [1] استاد دانشگاه تهران، دانشکدة دامپزشکی، گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، تهران، ایران
 • سلطانیان، سیاوش [1] دانشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • سلیقه زاده، رضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • سلکی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.
 • سلیمانی، ایوب [1] کارشناس ارشد شیلات، دانشکدۀ علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • سلیمانی، زهرا [1] دکتری تخصصی بافت شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • سلیمانی پی، سپیده [1] کارشناس ارشد زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • سلمان پور احمدی، حسین علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة علوم دامی و شیلات - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سلیمانی راد، آسیه [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرج، ایران.
 • سلیمانی راد، آسیه [1] دانشجوی دکترای زیست شناسی دریا، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
 • سلیمی خورشیدی، نعیمه [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • سندک زهی، اسما [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • سواری، احمد [1] استاد گروه زیست دریا دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، ایران
 • سواری، احمد [1] استاد گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • سواری، دکتر [1] استاد گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • سوداگر، محمد [1] دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • سوداگر، محمد [1] دانشیار، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سوری نژاد، ایمان [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان
 • سوری نژاد، ایمان [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • سوری نژاد، ایمان [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • سوری نژاد، ایمان [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، ایران

ش

 • شاکری1، فاطمه [1] 1. کارشناسی ارشد تکثیروپرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • شالویی، فردین [1] استادیار گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • شاه بیک، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
 • شاهرخی، سوسن [1] موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران ،ایران
 • شاهواری، حسنعلی [1] کارشناس مزرعه پرورش ماهیان خاویاری مروارید قروق، تالش، گیلان، ایران
 • شبان، صبا [1] کارشناس دانشکدۀ مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران
 • شیخ زاده، نجمه [1] گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شیری، نیما [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد،گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • شیرانی، مهرنوش [1] دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • شریفیان، سلیم [1] دانشجوی دکتری، مربی‌گروه شیلات دانشکدة علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • شریفیان، سنا [1] کارشناسی ارشد گروه زیست‌شناسی دریا دانشکدة علوم پایه دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • شریفی یزدی، حسن [1] دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • شریفی یزدی، حسن [1] دانشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • شعبانی، علی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • شعبانی، علی [1] عضو هیئت علمی، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • شعبانی، محمد جواد [1]
 • شعبانپور، بهاره [1] استاد گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • شعبانپور، بهاره [1] . استاد گروه فراوری محصولات شیلاتی، دانشکدة شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • شعبانپور، بهاره [1] استاد گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • شعبانپور، بهاره [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • شعبانپور، بهاره [1] دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • شعبانپور، بهاره [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • شعیری، محمد مهدی [1] دانشگاه جامع علمی کاربردی سرپل زهاب، ایران
 • شفاعی پور، آریا [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • شکی، ربیع [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • شکری، مونا [1] کارشناس‌ارشد، گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • شکرچی قطب آبادی، بهنوش [1] گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • شکوری، آرش [1] دکترای زیست‌شناسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • شکوری، آرش [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران
 • شکوریان، محمود [1] کارشناس ارشد انستیتو بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، سنگر، رشت، ایران
 • شکوه سلجوقی، ظهیر [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • شمسایی، مهدی [1] استادیار گروه شیلات دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران
 • شمسایی مهرجان، مهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه شیلات، تهران، ایران
 • شهبازی، سعید [1] کارشناس ارشد، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • شهریاری مقدم، محسن [2] استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • شهرکی، هادی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
 • شهره، بهرام [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • شوقی، زهرا [1]
 • شوقعلی نیری، فرزانه [1] کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شویک لو، امیررضا [1] استادیار مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور

ص

 • صادقی زاده، مجید [1] گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • صالحی، حسن [1] دانشیار موسسۀ تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران
 • صالحی، میثم [1] دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • صحت نیا، بهارک [1] دکتری شیمی تجزیه، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • صحرایی، حسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده شیلات ومحیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • صفی یاری، حسن [1] کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شیراز
 • صفاهیه، علیرضا [1] استادیارگروه بیولوژی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • صفاهیه، علیرضا [1] استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • صفائی، محسن [1] گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • صفری، رضا [1] . مربی پژوهشی بخش میکروبیولوژی غذایی- پژوهشکدة اکولوژی دریای خزر
 • صفری، رضا [1] مربی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران.
 • صلاحی نژاد، آرش [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

ض

 • ضیایی، کبری [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • ضیایی نژاد، سعید [1] استادیار دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، دانشکدة منابع طبیعی، گروه شیلات، بهبهان، ایران
 • ضرغامی، صغری [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی

ط

 • طاعتی کلی، محمد مهدی [1] دانشجوی دکتری، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • طالبی، فرهاد [1] گروه زیست‌شناسی علوم جانوری، دانشگاه ارومیه
 • طالبی جهرمی، خلیل [1] استاد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران
 • طاهری، علی [1] استادیار دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • طاهری، علی [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران استادیار گروه زیست‌فناوری دریایی، مرکز تحقیقات علوم زیستی دریای عمان، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران
 • طاهری، علی [1] استادیارگروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • طاهری، علی [1] دانشیار فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران.
 • طاهری، علی [1] گروه شیلات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • طاهری، علی [1] استادیارگروه شیلات، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران
 • طاهریان، مهدی [1] کارشناس ارشد، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • طاهری شهر آئینی، حمید [1] استادیار دانشکدة مهندسی عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • طاهری کندر، ام البنین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • طاهری میرقائد، علی [1] دانشیار گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • طیبی1، لیما [1] 1. دانش آموخته دکترای تخصصی شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • طباطبائی، سیده نرجس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • طبرسا، مهدی [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.
 • طبرسا، مهدی [1] استادیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • طهماسبی، احمد [1] دانش‌آموخته دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • طهماسبی، سهیلا [1] کارشناس گروه شیلات، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
 • طهماسبی کهیانی، احمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

ظ

 • ظهیری، فاضل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده شیلات ومحیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

ع

غ

 • غانمی، کمال [2] استادیار گروه شیمی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • غریبی، محمد رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشدگروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • غفاری، مصطفی [1] دانشگاه زابل
 • غفاری، مصطفی [1] دانشیار فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران.
 • غفاری، هادی [1]
 • غفاری، هادی [1] استادیار، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • غفاری فارسانی، حامد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • غفاری فارسانی، حامد [1] دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • غفاری مقدم، منصور [1] دانشیار گروه شیمی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، ایران
 • غفله مرمضی، جاسم [1] مرکز تحقیقات آبزی‌پروری جنوب کشور، اهواز، ایران
 • غفوری، حسین [1] استادیار گروه بیوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 • غلامی، شاهپور [1] کارشناس ارشد مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور سیاهکل، ایران.
 • غلامزاده، پوریا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

ف

 • فارابی، سید محمد وحید [1] رئیس بخش تکثیر و پرورش، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر. موسسه تحقیقات شیلات ایران
 • فارابی، محمدوحید [1] استادیار، مؤسسة تحقیقات شیلات ایران، پژوهشکدة اکولوژی آبزیان دریای خزر، ساری، ایران
 • فارسی، اکبر [1] کارشناس ارشد، زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • فاضل، سید ایمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل
 • فاضل، عبدالعظیم [1] کارشناس ارشد شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران
 • فاطمی راد، فرزانه [1] کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • فامیل محمدی، احسان [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
 • فتحی، پژمان [1] گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • فخارزاده، سیدمحمد اسماعیل [1] استادیار گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فداکار ماسوله، فاطمه [1] دانش آموخته دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • فداکار ماسوله، فاطمه [1] دکتری شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فداکار‌ماسوله، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات،
 • فرجامی، بهنام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • فرجامی، بهنام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج، ایران
 • فرحمند، حمید [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • فرحمند، حمید [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی،
 • فرحمند، حمید [1]
 • فرحمند، حمید [1] استاد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • فرحمند، حمید [1] استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فرحمند، حمید [3] استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • فرحمند، حمید [1] استاد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • فرحمند، حمید [1] استاد گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فرحمند، حمید [1] دا. تهران- ژنتیک آبزیان
 • فرحمند، حمید [1] دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فرحمند، حمید [1] دانشیارگروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • فرحمند، حمید [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • فرحمند، حمید [2] دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فرحمند، حمید [1] دانشیارگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فرحمند، حمید [1] دانشیار گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • فرحمند، حمید [1] دانشیار گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • فرحمند، حمید [1] گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فرحمند، حمید [1] گروه شیلات،دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران
 • فرحمند، حمید [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی
 • فرحمند، حمید [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • فرحمند، حمید [1] گروه شیلات،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران
 • فرحمند3، حمید [1] 3. استاد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فرخی، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، گرایش بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی دانشگاه هرمزگان
 • فرخی، احسان [1] کارشناس ارشد شیلات، دانشکدۀ علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • فرخ نژاد، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه تهران
 • فرید، مهرنوش [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • فریدی کلورزی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • فرصتکار، محمد نوید [1] کارشناس ارشد شیلات
 • فرصت کار، محمد نوید [1] دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • فرینسکو، مایک [1] کارشناس ارشد آبزی‌پروری بخش توسعة علوم شیلات دانشکدة کشاورزی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، امریکا
 • فرهادی، ایوب [1] استادیار آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • فرهادیان، امیدوار [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • فرهادیان، امیدوار [1] گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • فرهادیان، امیدوار [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • فرهنگ، پگاه [1] شیلات
 • فرهنگ، پگاه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • فرهنگ، پگاه [1] کرج- میدان امام حسین- بلوار شهید چمران- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • فرهنگی، علی اکبر [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فرهنگی، مهرداد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
 • فرهنگی، مهرداد [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فرهنگی، مهرداد [1] دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • فرهنگی، مهرداد [1] دانشیار گروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
 • فرهودی، آناهیتا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • فرهودی، آناهیتا [1] دانشکدة علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان و عضو باشگاه پژوهش‌گران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران
 • فیروزبخش، فرید [1] دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • فیروزبخش، فرید [1] گروه علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • فروغی، زینب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
 • فیض بخش، رضا [1] استادیار جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر، تهران، ایران
 • فیض بخش، سهیلا [1] شیلات
 • فضلی، پریا [1] گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،
 • فضلی، حسن [1] بخش ارزیابی ذخایر، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران
 • فلاح پور، افسانه [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • فلاحتکار، بهرام [1] استاد،گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • فلاحتکار، بهرام [1] استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • فلاحتکار، بهرام [1] استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.
 • فلاحتکار، بهرام [1] استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان، ایران.
 • فلاحتکار، بهرام [1] دا. گیلان- تغذیه و فیزیولوژی ماهی
 • فلاحتکار، بهرام [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان، ایران
 • فلاحتکار، بهرام [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان،
 • فلاحتکار، بهرام [1]
 • فلاحتکار، بهرام [1] استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران
 • فلاحتکار، بهرام [1] استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • فلاحی کپورچالی، مریم [1] دانشیار دپارتمان اکولوژی پژوهشکدة آبزی‌پروری آب‌های داخلی کشور، مؤسسة تحقیقات علوم شیلاتی کشور، بندرانزلی، ایران
 • فلامرزی1، زهرا [1] 1. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

ق

 • قیاسی، ساره [1]
 • قیاسی، ساره [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان
 • قاسمی، اباذر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • قاسمی، سید احمد [1] عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 • قیامی، زهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • قائنی، منصوره [1] استادیار گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 • قائنی، منصوره [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.
 • قبادی، شایان [1] گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران
 • قبادی، محمود [1] دانش آموخته دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • قجقی، فریبرز [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران.
 • قدرتنما، مریم [1] دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
 • قرایی، احمد [1] دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و گروه پژوهشی شیلات پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • قرایی، احمد [1] دانشیار، گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون و دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه زابل،زابل، ایران
 • قرایی، احمد [1] دانشگاه زابل
 • قربانی، رسول [1] 2دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده شیلات، گرگان، ایران
 • قربانی، رسول [1] دانشیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • قربانی، رسول [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، رسول [1] دانشکدة شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • قربانی، رسول [1] دانشیار گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • قربانی، رسول [1] دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ایران
 • قربانی، رسول [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قربانی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱، ایران.
 • قزوینی، پریسا [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال، ایران
 • قیطاسی، عباس [1] کارشناسی، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • قلیچ پور، ملیکا [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • قلی زاده، محسن [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • قمی بهبهانی، سید محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
 • قوتی گلفزانی، ندا [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

ک

 • کیابی، بهرام [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • کابلی، محمد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • کاظمی، رضوان اله [1] مربی پ‍‍ژوهشی موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، ایران
 • کاظمی، رضوان اله [1] مؤسسة تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر- گیلان، رشت، جوار سد سنگر،
 • کاظمی، ماندانا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی جانوری، دانشکدة علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • کامرانی، احسان [1] دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران
 • کامرانی، احسان [1] دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان، ایران
 • کامرانی، احسان [1] دانشیار، گروه زیست، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • کامرانی، احسان [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکدۀ علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • کامرانی، احسان [1] دانشیار گروه شیلات دانشگاه هرمزگان
 • کامرانی، احسان [1] گروه بیولوژی دریا و آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
 • کامرانی، احسان [1] گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان، ایران
 • کامرانی، احسان [1] گروه شیلات، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • کامرانی، احسان [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • کامرانی، احسان [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا دانشکدة علوم پایه دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • کامرانی، احسان [1] دانشیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
 • کاویانی، سجاد [1] دانش آموخته فراوی محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کرامت، عبدالصمد [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران، ایران
 • کرامت، عبدالصمد [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • کرامت، عبدالصمد [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
 • کرامت امیرکلایی، عبدالصمد [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • کرامت امیرکلایی، عبدالصمد [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کرامت امیرکلائی، عبدالصمد [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • کربلائی، سمانه [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • کردجزی، معظمه [1] استادیار گروه فراوری محصولات شیلاتی، دانشکدة شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • کردجزی، معظمه [1] کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • کردجزی، معظمه [1] استادیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کرمی، بابک [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
 • کرمی، محمود [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • کرمی، محمود [1] دانشیار گروه شیلات و محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کریمی، مجید زند [1] استادیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 • کریمیان، عرفان [1] دانشجوی دکترای شیلات، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • کریمیان، عرفان [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • کریم‌زاده، قاسم [1] ادارة کل شیلات استان مازندران، معاونت صید و بنادر ماهیگیری، بابلسر، ایران
 • کرمی‌نسب، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کشاورز، موسی [1] مربی گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
 • کشاورزی، فریبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد-گروه شیلات، دانشکدة علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان
 • کی شمس، مرضیه [1]
 • کلانتری، خلیل [1] استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران
 • کلباسی، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • کلباسی، محمدرضا [1] گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • کلباسی، محمدرضا [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران
 • کلباسی، محمدرضا [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کلباسی، محمد رضا [1] استاد گروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • کلنگی، حامد [1] گروه شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کلنگی میاندره، حامد [1] استادیار گروه شیلات، دانشکدۀ شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • کلنگی میاندره، حامد [1] عضو هیئت علمی، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کلوانی نیتلی، بیتا [1] دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، صندوق پستی: 356-46414
 • کلوانی نیتلی، بیتا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کلوانی نیتلی، بیتا [1] کارشناس ارشد شیلات، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه تربیت‌مدرس، نور، مازندران، ایران
 • کمالی، ابوالقاسم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • کمالی ثابتی، نرجس [1] فارغ التحصیل دانشگاه گیلان
 • کمری، سمیرا [1] کارشناسی ارشد فراوری محصولات شیلاتی، دانشکدة شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کیوانی، یزدان [1]
 • کیوانی، یزدان [1] - استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کیوانی، یزدان [1] دانشیار گروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی. دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کیوانی، یزدان [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان، ایران
 • کیوانی، یزدان [1] دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱، ایران.
 • کیوان شکوه، سعید [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • کوچکی، لیلا [1] . کارشناس ارشد، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی
 • کوچنین، پریتا [1]
 • کوچنین، پریتا [1] 1. دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، گروه شیلات، خرمشهر
 • کوچنین، پریتا [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • کوچنین، پریتا [1] . دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • کوسج، ناصر [1] * دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران
 • کول مقدم، حوریه [1] کارشناس ارشد بوم‌شناسی آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

گ

 • گرگین، سعید [1] استادیار گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • گیسبرت، انریک [1] موسسه تحقیقات غذا و کشاورزی (IRTA)، تاراگونا، اسپانیا.
 • گلی، شیدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • گلی2*، شیدا [1] 2. دانشجوی دکترا شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • گلچین، نگار [1] گروه شیلات
 • گلچین‎فر، فریبا [1] بخش بیوتکنولوژی مؤسسة تحقیقات واکسن و سرم‏سازی رازی، کرج، ایران
 • گلچین کماکلی، سپیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

ل

م

ن

 • نادری جلودار، مهدی [1] استادیار موسسه تحقیقات شیلات ایران، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ایران
 • ناصری، امیر حسین [1] کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران
 • ناصری، فاطمه [1] کارشناس ارشد، ادارة دامپزشکی چابهار.
 • ناصری زاده، مجید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ناظر، عافیه [1]
 • ناظر، عافیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • ناظمی، ملیکا [1]
 • ناظمی، ملیکا [2] استادیار، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس،
 • ناظمی، ملیکا [1] استادیار پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.
 • ناظمی، ملیکا [1] پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.
 • ناظم رعایا، سمیرا [1] دانشجوی گروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نبوی، سید محمد باقر [1] استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • نجفی، اسفندیار [1] . دانشجوی دکتری شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • ندایی، شیوا [1] دانش آموخته کارشناسی اردانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • نژاد حیدری، حسن [1] کرج- میدان امام حسین- بلوار شهید چمران- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نیسی، علیرضا [1] . کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نسیم، مردمرادیان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • نصری، منوچهر [1] استادیار گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان، خرم آباد، استان لرستان، ایران.
 • نصری، منوچهر [1] دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • نصیری، سید مهدی [1] استادیار بخش مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شیراز
 • نصیری، سید مهدی [1] استادیار بخش مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • نصرالله زاده، اکبر [1] کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشگاه گیلان، دانشکدۀ منابع طبیعی، صومعه‌سرا، ایران
 • نصرالله زاده، اکبر [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • نظری بجگان، علیرضا [1] گروه شیلات، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • نعمت اللهی، محمدعلی [1] دانشیارگروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نعمت اللهی، محمدعلی [1] . دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نعمت اللهی، محمد علی [1] دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نعمت اللهی، محمد علی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران. نویسندة مسئول
 • نعمت اللهی، محمد علی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران
 • نعمت اللهی، محمد علی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • نعمت اللهی، محمد علی [1] گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نعمت اللهی، محمد علی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نعمت اللهی2*، محمدعلی [1] 2. دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • نعمت الهی، محمدعلی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • نعمت الهی، محمدعلی [1] استادیارگروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نعمت الهی، محمدعلی [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نعمت الهی، محمدعلی [1] استادیار، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نعمت الهی، محمدعلی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نعمت الهی، محمدعلی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • نعمت الهی، محمدعلی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • نعمت الهی، محمدعلی [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نعمت الهی، محمدعلی [1] دانشگاه تهران، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • نعمت الهی، محمدعلی [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی
 • نعمت الهی، محمدعلی [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی،
 • نعمت الهی، محمد علی [1] دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • نعمت‌الهی، محمدعلی [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • نعمت پور کوجل، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی دریا، دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار
 • نعمت زاده، محبوبه [1] گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
 • نعمتی مبین، نیما [1] کارشناسی ارشد گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • نفیسی، محمود [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
 • نفیسی بهابادی، محمود [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • نقی ها، رضا [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • نیکی، نیوشا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • نیک پور، یدالله [1] استادیارگروه شیمی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • نیک مهر، نسرین [1] دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • نیکو، مهدی [1] دانشگاه ارومیه
 • نیکوخواه، فرزانه [1] مربی گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • نوری، احمد [1] 1گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران، صندوق پستی 3995
 • نوری، احمد [1] استادیار، گروه شیلات، دانشکدة علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • نوری، احمد [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • نوری، احمد [1] گروه شیلات- دانشکدة علوم و فنون دریایی- دانشگاه هرمزگان- بندرعباس- ایران
 • نوری، فرزانه [1] گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نوری، فرزانه [1] استادیار گروه آرتمیا، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • نوری، فرزانه [1] پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه، ایران
 • نوری، فرزانه [1] دانشگاه ارومیه
 • نوری، گلی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • نوری3، گلی [1] 3. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • نویریان، حمید [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان-دکتری
 • نوروزی، مجید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • نوروزی، مصطفی [1] دانشکده علوم زیستی، گروه بیوتکنولوژی ، دانشگاه الزهرا
 • نوفرستی، هاشم [1] گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

و

 • واحدی، محسن [1] استادیار، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران ، ایران
 • وحیدی نژاد، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد-گروه شیلات، دانشکدة علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان
 • وزیری زاده، امیر [1] مرکز مطالعات خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • ویسی، امیر [1] دانشجوی دکتری شیلات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ساری، ساری، ایران.
 • وفادارنژاد، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشدگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • ولایت زاده، محمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، باشگاه پژوهشگران جوان، اهواز، ایران
 • ولایت زاده، محمد [1] کارشناس ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
 • ولایت زاده2*، محمد [1] 2. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • ولی پور، علیرضا [1] استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پرروری آبهای داخلی، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران.
 • ولی‌پورمری، مهرداد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
 • وندر کراک، گلن [1] گروه بیولوژی تکمیلی، دانشگاه گوئلف، گولف،کانادا

ه

ی

 • یاراحمدی، پیمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • یارمحمدی، مهتاب [1] دانشیار بخش ژنتیک، انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت، گیلان، ایران.
 • یارمحمدی، مهتاب [1] دانشیار موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، رشت، ایران.
 • یارمحمدی، مهتاب [1] مؤسسة تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر- گیلان، رشت، جوار سد سنگر
 • یاری نسب، آمنه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش محیط زیست، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
 • یاور، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • یاور، مریم [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • یاوری، وحید [1]
 • یاوری، وحید [1] . دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • یاوری، وحید [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 • یحیایی، محسن [1] کارشناسی ارشد، ادارة کل شیلات استان گلستان، گرگان، ایران
 • یحیی زاده، مریم [1] کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • یزدان پرست، راضیه [1] استاد گروه بیوشیمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
 • یزدانی ساداتی، محمد علی [1] مرکز بین اللمللی تحقیقات ماهیان خاویاری گیلان، ایران
 • یزدانی ساداتی، محمد علی [1] مؤسسة تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر- گیلان، رشت، جوار سد سنگر
 • یساری، مهیار [1] دانشجوی دکتری گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • یعقوبی، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران
 • یگانه، سکینه [1] دانشیار، گروه شیلات دانشکده علوم دامی و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • یگانه، سکینه [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • یگانه، سکینه [1] استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • یلقی، سعید [1] دانشیار مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی گرگان، گرگان، ایران
 • یلقی، سعید [1] مرکز تحقیقات آبزیان آب‌های داخلی کشور، استان گلستان، ایران
 • یلقی، سعید [1] استادیار، مرکز تحقیقات آبزیان آب‌های داخلی کشور، گرگان، ایران
 • یوسف الهی، مصطفی [1] دانشیار گروه علوم دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • یوسفی جوردهی، ایوب [1] دکتری تخصصی (PhD.) موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، ایران
 • یوسفی جوردهی، ایوب [1] مؤسسة تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر- گیلان، رشت، جوار سد سنگر
 • یوسف زادی، مرتضی [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • یوسف زادی، مرتضی [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • یوسف زادی، مرتضی [1] گروه زیست‌شناسی دریا- دانشکدة علوم پایه- دانشگاه هرمزگان- بندرعباس- ایران
 • یوسفی سیاهکلرودی، هادی [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران.
 • یوسفی سیاه کلرودی، سیامک [1] دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران.

G

 • Gutiérrez، Joaquim [1] استاد دانشکده بیولوژی دانشگاه UB بارسلونا، بارسلون، اسپانیا

M

 • mousavi، maryam [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی گروه شیلات و محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران