اصول اخلاقی انتشار مقاله

1. این مقاله، تماما یا بخشی از آن، تا کنون در نشریه‌ی دیگری به چاپ نرسیده و یا همزمان جهت انتشار به نشریه‌ی دیگری ارسال نشده باشد.

2. مقاله ارسالی به رؤیت تمامی نویسندگان مقاله رسیده و شکل حاضر مقاله (اعم از محتویات، نام نویسندگان، ترتیب قرار گیری آنها، آدرس و تعیین نویسنده مسئول مکاتبه) با نظر موافق آنها صورت گیرد.

3. در صورتیکه مقاله مستخرج از پایان نامه است، نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مکاتبه قرار داده شده و نام نویسندگان براساس ترتیب سمت آنها در پایان نامه باشد. اضافه نمودن نویسندگان اضافی با تایید تیم هدایت کننده پایان نامه صورت گرفته شده باشد.

4. کلیه خطوط مقاله حاصل پژوهش و کار فکری نویسنده باشد و در صورت ارجاع به انتشارات دیگران رفرنس دهی به طور دقیق انجام گردد. با وجود رفرنس دهی نیز عین مطالب دیگران در مقاله حاضر کپی نشده و با برداشت و بیان خود نویسنده باشد.

5. در صورت نقض هر یک از تعهدات فوق نشریه شیلات حق حذف مقاله حتی پس از انتشار، عدم عودت مبالغ پرداخت شده برای چاپ و عدم دریافت مقاله از نویسنده یا نویسندگان را برای همیشه دارد.