اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی قربانی

مدیریت و سیاستگذاری منابع طبیعی گروه آموزشی شیلات دنشکده منابع طبیعی - دانشگاه تهران

mehghorbaniut.ac.ir

سردبیر

غلامرضا رفیعی

تکثیر و پرورش آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

ghrafieeut.ac.ir
9124622653

h-index: 19  

دبیر تخصصی

علیرضا میرواقفی

بهداشت و بیماریهای آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

avaghefiut.ac.ir

هادی پورباقر

اکولوژی آبزیان دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

poorbagherut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

اسحاق زکی پور

فراوری محصولات شیلاتی دانشیار دانشگاه گیلان

ezakipourgmail.com

دبیر تخصصی

حمید فرحمند

بیوتکنولوژی، ژنتیک استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

hfarahmandut.ac.ir

باقر مجازی امیری

فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

bmamiriut.ac.ir
09123077136

محمدعلی نعمت اللهی

ژنتیک و تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

malahiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سعید گرگین

شیلات گروه آموزشی شیلات دانشکده شیلات و محیط زیست- گروه آموزشی شیلات

sgorgingau.ac.ir
07731221218

سید ولی حسینی

شیلات گروه آموزشی علوم و مهندسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

hosseinisvut.ac.ir
07731221218

عیسی ابراهیمی درچه

شیلات گروه آموزشی شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

e_ebrahimicc.iut.ac.ir

بهرام فلاحتکار

شیلات گروه آموزشی شیلات، دانشکده منابع طبیعی -، دانشگاه گیلان

falahatkarguilan.ac.ir

دبیر تخصصی

مسعود رضایی

فراوری محصولات شیلاتی 'استاد گروه آموزشی شیلات،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

rezai_mamodares.ac.ir
98(11)01144998145

h-index: 42  

اعضای هیات تحریریه

سعید کیوان شکوه

ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان 'گروه آموزشی شیلات، دانشگاه علوم و فنون شیلاتی خرمشهر

keyvan56yahoo.com

h-index: 18  

مدیر اجرایی

عطا مولودی صالح

شیلات-بوم شناسی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

mouludi_attayahoo.com