اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ولی حسینی

شیلات-فراوری محصولات شیلاتی گروه آموزشی شیلات دنشکده منابع طبیعی - دانشگاه تهران

hosseinisvut.ac.ir

سردبیر

دکتر غلامرضا رفیعی

تکثیر و پرورش آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

ghrafieeut.ac.ir
9124622653

h-index: 18  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا میرواقفی

بهداشت و بیماریهای آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

avaghefiut.ac.ir

دکتر هادی پورباقر

اکولوژی آبزیان دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

poorbagherut.ac.ir

دکتر سید ولی حسینی

فرآوری محصولات شیلاتی دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

hosseinisvut.ac.ir

دکتر اسحاق زکی پور

دانشیار دانشگاه گیلان

ezakipourgmail.com

دکتر مسعود ستاری

ماهی شناسی، بهداشت و بیماریهای ماهی دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

msattariguilan.ac.ir

دکتر حمید فرحمند

بیوتکنولوژی، ژنتیک استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

hfarahmandut.ac.ir

دکتر باقر مجازی امیری

فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

bmamiriut.ac.ir
09123077136

دکتر محمدعلی نعمت اللهی

ژنتیک و تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

malahiut.ac.ir

سعید گرگین

شیلات گروه آموزشی شیلات دانشکده شیلات و محیط زیست- گروه آموزشی شیلات

sgorgingau.ac.ir
07731221218

محمود نفیسی بهابادی

شیلات گروه آموزشی علوم و مهندسی شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس

nafisipgu.ac.ir
07731221218

عیسی ابراهیمی درچه

شیلات گروه آموزشی شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

e_ebrahimicc.iut.ac.ir

بهرام فلاحتکار

شیلات گروه آموزشی شیلات، دانشکده منابع طبیعی -، دانشگاه گیلان

falahatkarguilan.ac.ir