اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین آذرنیوند

استاد

hazarnivandatut.ac.ir

سردبیر

دکتر غلامرضا رفیعی

تکثیر و پرورش آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

ghrafieeatut.ac.ir
9124622653

دبیر تخصصی

دکتر علیرضا میرواقفی

بهداشت و بیماریهای آبزیان استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

avaghefiatut.ac.ir

دکتر قباد آذری تاکامی

تکثیر و پرورش آبزیان استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

azari1944atyahoo.com

دکتر هادی پورباقر

اکولوژی آبزیان دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

poorbagheratut.ac.ir

دکتر آرش جوانشیر خوئی

اقیانوس شناسی دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

arashjavanshiratut.ac.ir

دکتر سید ولی حسینی

فرآوری محصولات شیلاتی دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

hosseinisvatut.ac.ir

دکتر حسن صالحی

اقتصاد شیلاتی دانشیار موسسه تحقیقات شیلات

hsalehi_iratyahoo.com

دکتر اسحاق زکی پور

دانشیار دانشگاه گیلان

ezakipouratgmail.com

دکتر مسعود ستاری

ماهی شناسی، بهداشت و بیماریهای ماهی دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

msattariatguilan.ac.ir

دکتر میرمسعود سجادی

تغذیه ماهی دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

mmsajjadiatyahoo.com

دکتر اصغر عبدلی

ماهی شناسی، بیولوژی دانشیار گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم‎ها، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی.

-
asabdoliatyahoo.com

دکتر حمید فرحمند

بیوتکنولوژی، ژنتیک استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

hfarahmandatut.ac.ir

دکتر مهرداد فرهنگی

تغذیه ماهی دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

medfarhangiatut.ac.ir

دکتر احسان کامرانی

دانشیار دانشگاه هرمزگان

eza47atyahoo.com

دکتر باقر مجازی امیری

فیزیولوژی، اصلاح نژاد، آبزی پروری استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

bmamiriatut.ac.ir
09123077136

دکتر محمدعلی نعمت اللهی

ژنتیک و تکثیر و پرورش آبزیان دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

malahiatut.ac.ir

دکتر تورج ولی نسب

استاد موسسه تحقیقات شیلات ایران

t_valinassabatyahoo.com