فرایند پذیرش مقالات

بازدید اولیه توسط کارشناس > ارسال برای سردبیر > تعیین دبیر تخصصی > تعیین داوران> داوری > ارسال برای دبیر > تصمیم گیری سردبیر > تصمیم گیری در شورای مجله > اطلاع رسانی به نویسنده > دریافت هزینه مقاله > در نوبت چاپ قرار گرفتن مقاله