نویسنده = ���������� ���������������� ����������
بررسی شاخص مطلوبیت زیستگاه سیاه‌ماهی (Capoeta gracilis, Keyserling 1861) در رودخانة طالقان

دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 409-419

مظاهر زمانی فرادنبه؛ سهیل ایگدری؛ نرگس زارعی