نویسنده = ������������ �������� ��������
جدا سازی ژن GH-1 از GH-2 در ماهی سفید به وسیله توالی یابی و استفاده از آنزیمهای برشی

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 11-20

نجمه برنجکار؛ محمد کاظم خالصی؛ قدرت رحیمی؛ ایوب فرهادی