نویسنده = ���� ������������ ����������
استخوان‌شناسی توصیفی نازک‌ماهی تیگره Chondrostoma regium (Heckel, 1843)

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 195-210

سید علی معزی؛ یزدان کیوانی؛ سالار در افشان