نویسنده = ���������� ������������ ��������
تکثیر کنترل شده ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca) پرورشی؛ اولین گام در راستای اهلی شدن

دوره 75، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 87-98

بهرام فلاحتکار؛ ایرج عفت پناه؛ شاپور غلامی؛ اسحق رسولی کارگر