نویسنده = ������������������ ����������
بررسی اثر حفاظتی عصاره پوست انار در مهار آسیب‌های اکسیداتیو ناشی از مسمومیت تجربی با کادمیوم در ماهی کپور معمولی

دوره 75، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 99-109

سیده شهربانو جعفری؛ راهله رهباریان؛ مجید رجبیان؛ حسن رامشینی؛ سید امیر جعفری