نویسنده = ���������� ���������� ��������
اثر سولفات مس بر شاخص‌های فیزیولوژیک زنجیره غذایی ماهیان زینتی در مدل آزمایشگاهی

دوره 75، شماره 4، آذر 1401، صفحه 481-494

مریم میرزایی وندخانقاه؛ سید علی اکبر هدایتی؛ ثمانه ناظری؛ حمید محمدی آذرم؛ رسول قربانی