نویسنده = �������������� ������
تشخیص سریع کوی هرپس ویروس (CyHV-3) به روش تکثیر همدما به واسطه حلقه (LAMP) و مقایسه با PCR PCR

دوره 75، شماره 4، آذر 1401، صفحه 565-580

میثم باورصاد؛ امیر عابد علم دوست؛ رضا تابنده؛ حمید فرحمند؛ علیرضا میرواقفی؛ مجتبی علیشاهی