مقایسه برخی شاخص‌های تولید مثلی دهان‌گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) مهاجر به رودخانه شیرود در بهار و پاییز

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار، گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم¬ها، پژوهشکده¬ی علوم محیطی،

4 استادیار، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

5 استادیار گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

این مطالعه، با توجه به اهمیت اکولوژیک دهان‌گرد خزری Caspiomyzon wagneri، برای روشن شدن تفاوت‌های تولید مثلی مهاجران پاییزه و بهاره این گونه در رودخانه‌ی شیرود (جنوب خزر، استان مازندران) در بهار و پاییز (سال 1387)، انجام شد. تعداد 89 مهاجر در فصل بهار و 15 مهاجر در فصل پاییز با دست صید شدند. شاخص وضعیت ماهیان مهاجر (نر وماده) پاییزه کمتر از بهاره‌ها بود. تفاوت معنی‌داری بین هماوری دهان‌گردان پاییزه و بهاره دیده نشد. ارتباط رگرسیونی هماوری-طول و هماوری-وزن ماهیان در هر دو فصل معنی‌دار بود قطر تخمک دهان‌گردان پاییزه و دهان‌گردان بهاره با هم تفاوت معنی داری نداشت. تفاوتی در شاخص هپاتوسوماتیک بین دهان‌گردان نر بهاره و پاییزه وجود نداشت. دهان‌گردان ماده‌ی پاییزه شاخص هپاتوسوماتیک بالاتری از دهان‌گردان بهاره داشتند. نمایه‌ی غدد جنسی دهان‌گردان نر پاییزه و بهاره و دهان‌گردان ماده‌ی پاییزه و بهاره با هم تفاوتی نداشت. نسبت جنسی دهان‌گردان پاییزه و بهاره یکسان (1:1) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on some biological indices of migratory Caspian lamprey, Caspiomyzon wagneri, in the Shirood River in the fall and spring

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ahmadi 1
  • Bagher Majazi Amiri 2
  • Asghar Abdoli 3
  • Mohammad Ali Nematollahi 4
  • Seyed Mohammad Esmaeel Fakharzadeh 5
1 MSc., Fisheries Department, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Fisheries Department, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor,
4 Assistant Professor, Fisheries Department, University of Tehran, Karaj, Iran
5 Assistant Professor, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

This study was investigated reproductive differences in fall and spring migrants of Caspian lamprey (Caspiomyzon wagneri) in the Shirud River (Southern Caspian Sea)in 2008. 89 and 15 specimens were sampled in in spring and fall, respectively. Generally, fall migratory fish had a significantly lower condition factor (CF) compared to the spring migrants. There was significant relationship between fecundity-length and fecundity-weight in both spring and fall seasons. No significant differences was found in fecundity, oocyte diameter as well as hepatosomatic index (HSI) between fall and spring migrants. However, fall migratory females had a significantly higher HSI compared to the spring migratory females. Nodifferences were also found in gonadosomatic index (GSI) between fall and spring migratory males, and fall and spring migratory females. Sex ratio of spring and fall migrants was 1:1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological indices
  • Caspian
  • lamprey
  • Migration
  • Shirood River