بررسی خصوصیات زیست شناختی ماهی سیاه کولی Vimba vimba در رودخانه گرگانرود و آبهای ساحلی دریای خزر در منطقه محمودآباد

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی, مجتمع آموزش عالی کشاورزی گنبد کاووس، ایران

چکیده

در این مطالعه جهت بررسی پارامترهای زیست شناختی ماهی سیاه کولیVimba vimba از اسفند 88 لغایت خرداد 89 در مجموع 281 نمونه ماهی سیاه کولی از رودخانه گرگانرود و سواحل محمود آباد به وسیله دام گوشگیر صید شدند. ماهیان مورد بررسی در دو منطقه از 5 گروه سنی یک تا پنج ساله بوده که بیشترین فراوانی گروههای سنی آنها مربوط به سن +2 بود. نسبت جنسی آنها در جمعیت گرگانرود 5/65% نر، 5/34% ماده و در جمعیت محمودآباد 3/61% نر، 7/38% ماده بوده است(05/0P ? ). میانگین طول و وزن ماهیان بین 2 منطقه به تفکیک جنس اختلاف معنی داری وجود نداشت(05/0P > ). الگوی رشد برای هر 2 جنس نر و ماده ماهیان رودخانه گرگانرود و محمودآباد به ترتیب آلومتریک منفی و ایزومتریک بود. در هر 2 جمعیت طول بینهایت در جنس نر بیشتر از جنس ماده بوده ولی آهنگ رشد ماده ها به طور نسبی بیشتر بوده است. میانگین هماوری مطلق سیاه کولی ها در رودخانه گرگانرود 03/8381±80/11970 و در منطقه محمودآباد 50/2488±49/6728 بوده است. میانگین هماوری مطلق، میانگین قطر تخمک و فاکتور وضعیت بین 2 جمعیت اختلاف معنی داری وجود داشت(05/0P ? ). نتایج نشان داد که در بسیاری از پارامترهای زیست شناختی با توجه به تفاوت های محیطی دو منطقه، اختلاف معنی داری بین 2 جمعیت مورد مطالعه وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of Biological characteristics of Vimba vimba in Gorganrud River and coastal waters of the Caspian Sea in Mahmoudabad

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1
2
چکیده [English]

In this study, some of biological parameters of Vimba vimba from February 2009 to June 2010 were examined. In total, 281 fish samples were caught by gill- net. In two regions had of five age groups that, the most frequent age groups were related to 2+. Sex ratio of male to female were in Gorganrud population 67% ? to 33% ? and in Mahmoudabad population 57% ? to 43% ? (p?0.05). There was no significant differences (p>0.05) between the average length and weight of the two populations,. Growth pattern for populations of Gorganrud and Mahmoudabad were negative allometric and isometric, respectively. Within the two populations, the asymptotic length (L?) in males was higher than females, but the growth rates (K) in females were relatively higher. Mean absolute fecundity in Gorganrud and Mahmoudabad populations were 11970.8±8381/03 and 6728.49±2488.5 eggs per fish, respectively. There was significant difference between the two populations (p?0.05) in mean absolute fecundity, average egg diameter and condition factor. The results showed that, in many biological parameters, there were significant differences between the two populations due to environmental differences in two regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biology
  • Gorganrud
  • Mahmoudabad
  • Vimba