بررسی مشخصه‌های بیوشیمیایی خون وآسیب‌شناسی بافتی در مسمومیت تجربی با دیازینون در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی،

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص)

چکیده

استفاده از دیازینون جهت کنترل آفات نباتی در بسیاری از مزارع کشاورزی که در مجاورت منابع آب شیرین واقع شده‌اند رایج می‌باشد. از اینرو در این مطالعه به بررسی سمیت زیر کشند? این آفت‌کش ارگانوفسفره‏ به عنوان یک آلاینده بوم سازگان‌های آبی، بر روی تغییرات آسیب‌شناسی بافت کبد و تغییرات برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio‏ پرداخته شده است. در این آزمایش ماهی‌ها به مدت 10‏، 20 و 30 روز در معرض غلظت زیر کشنده 60 و 120 میکروگرم در لیتر دیازینون قرار داده شدند. افزایش معنی‌دار (05/0p<) سطح فعالیت آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، لاکتات‌دهیدروژناز، کراتین‌فسفوکیناز در پلاسما و افزایش معنی‌دار (05/0p<) غلظت گلوکز، آلبومین و کلسترول در خون ماهیانی که در معرض سمیت مزمن دیازینون قرار داشتند در مقایسه با ماهیان گروه شاهد کاملا مشهود بود. با این وجود هیچ گونه تغییر معنی‌داری (05/0p>) در سطح پروتئین تام پلاسما و گلبولین در خون ماهی‌های تحت آزمایش مشاهده نگردید. تاثیرات آسیب شناسی بافتی دیازینون بر روی بافت کبد ماهی کپور معمولی ‏، نیز با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. بهم ریختگی شکل ظاهری و آرایش سلولی سلول‌های کبدی، رسوب مواد سیتوپلاسمی و هسته‌ای، شکل گیری واکوئل در بافت کبدی، نکروز و تخریب ساختار سلول‌های کبدی و نیز از هم گسیختگی سینوس‌های خونی در بافت کبد ماهی‌های تحت تیمار سم دیازینون دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biochemical Characteristics of Blood and Histopathological Study of Experimental Diazinon Poisoning in Common Carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Alireza Mirvaghefi 1
  • Hamid Farahmand 1
  • Gholamreza Rafiee 1
  • Mahdi Banaee 2
چکیده [English]

Diazinon is commonly used for pest control in the agricultural farms surrounding freshwater reservoirs. Therefore, this study was conducted to determine the sub-lethal toxicity of this organophosphorous pesticide, in aquatic ecosystems as a pollutant, and its effects on histopathology of liver and some biochemical blood parameters of common carp, Cyprinus carpio. Diazinon was applied at sub-lethal concentrations of 60 and 120 µg/L during 10, 20 and 30 days. Compared to the control specimens, fish after a chronic exposure to diazinon had significantly (p<0.05) higher plasma Aspartat transaminase (AST), Alanin transaminase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), lactate dehyrogenase (LDH), cretinin phosphokinase (CK) activities, and levels of glucose, albumin and cholesterol, but no significantly differences in total protein and globulin levels were observed between treated fish and control group. The histhopathological effects of diazinon on liver tissue of C.carpio, were examined by light microscopy. Disorientation of liver cells, cytoplasmic and nuclear material deposition, vacuoles formation in liver tissue, liver cell necrosis and destruction of the structure and rupture of the blood sinuses were observed in the liver tissue of treated fish by diazinon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochemical
  • common carp
  • diazinon
  • Liver histopathology
  • parameters