تاثیر استفاده از سطوح مختلف مخمر (Saccharomyces cerevisiae) بر شاخص‌های رشد و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی

2 گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،

چکیده

این مطالعه به‌منظور تعیین میزان بهینه تغذیه آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) با مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) طراحی شد. در این آزمایش از چهار سطح 625/0 (تیمار شاهد)، 25/1 (تیمار اول)، 50/2 (تیمار دوم) و 0/5 (تیمار سوم) میلی گرم مخمر به ازاء هر 1000 قطعه ناپلی آرتمیا ارومیانا، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی (4 تیمار و هریک در 3 تکرار) استفاده به عمل آمد. در انتهای دوره آزمایش، طول کل، وزن خشک تولید زیتوده و میزان بقاء آرتمیا ارومیانا اندازه‌گیری شد. همچنین شاخص‌های میانگین رشد روزانه، افزایش وزن، ضریب رشد ویژه و شاخص وضعیت تعیین گردیدند. نتایج حاکی از آن بود که ناپلی‌های آرتمیا در تیمار اول، طول کل (14/0±10/2 میلیمتر)، وزن خشک (91/1±75/11 میکروگرم) تولید زیتوده (03/21±55/129 میلی گرم در لیتر) و در صد بقاء (2/12±2/62 درصد) بیشتری در مقایسه با سایر تیمارها داشتند (05/0P<). همچنین میانگین رشد روزانه (19/0±12/1 میکروگرم)، افزایش وزن (89/1±21/11 میکروگرم) و ضریب رشد ویژه (41/1 ±71/30) در تیمار اول به طور معنی‌داری بیشتر از سایر تیمارها بود. بالاترین شاخص وضعیت مربوط به تیمار سوم (46/21±47/60) و کمترین آن در تیمار اول (01/3±89/22) مشاهده شد (05/0P<). با توجه به نتایج حاصله میزان بهینه تغذیه آرتمیا ارومیانا با مخمر نانوایی سطح 25/1 میلی گرم مخمر به ازاء هر 1000 قطعه آرتمیا به دست آمد. همچنین مشخص شد که بسته به جیره غذایی، میزان بهره‌وری آرتمیا ارومیانا از غذا به مقدار غذا در محیط بستگی داشته و تا میزان مشخصی با افزایش مقدار غذا، میزان بهره‌وری از غذا نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Levels of Yeast (Saccharomyces cerevisiae) Feeding on Growth Factors and Survival of Artemia urmiana

نویسندگان [English]

  • H. R. Ahmadnia 1
  • Ali Akbar Farhangi 2
  • Gholamreza Rafiee 1
  • P. Fazli 3
چکیده [English]

Artemia plays a major role in aquaculture as one of the most important live foods used in larval rearing. The aim of this study was to determine the optimum level of feeding in Artemia urmiana with Baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae). Triplicate groups were fed with different levels of S. cerevisiae yeast 0.625 (control), 1.25 (T1), 2.50 (T2), 5.0 (T3) (mg yeast per 1000 nauplii) for 10 days. Culture conditions such as temperature (29oC), Dissolved oxygen (5 mg/l), Salinity (60 g/l) and pH (8) were set according to Standard Method. At the end of the trial, total length, dry weight, survival rate and biomass production were measured. Moreover, average daily growth (ADG), body weight increase (BWI), specific growth rate (SGR) and condition factor (CF) were determined. The results showed that total length (2.10±0.14 mm), dry weight (11.75±1.91µg), biomass production (129.55±21.3 mg/l) and survival rate (62.2±12.2 %) of T2 were significantly higher than. Also ADG (1.12±0.19 mg), BWI (11.21±1.89) and SGR (30.71±1.41) were significantly higher in T2 compared to other treatments. The highest CF was observed in T4 (60.47±21.46) and the lowest was observed in T2 (22.89±3.01) (P<0.05). According to these results, the best level of Artemia feeding with S. cerevisiae was 1.25 mg of S. cerevisiae per 1000 Artemia nauplii. Also our results indicated that food efficiency depends on the amount of food available, and it was increased with food availability to a certain level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia urmiana
  • Baker yeast (Saccharomyces cerevisiae)
  • growth factors
  • Optimum feeding
  • Survival