پاسخ‌های‌ فیزیولوژیک ناشی از کاشت هورمون کورتیزول در فیل ماهی‌ (Huso huso) ماده پرورشی جراحی شده باآندوسکوپی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان،

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،

4 گروه بیولوژی تکمیلی، دانشگاه گوئلف، گولف،کانادا

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی کاشت هورمون کورتیزول (به منظور القای استرس مزمن) بر شاخص های هماتولوژیک و غلظت هورمون کورتیزول در فیل ماهی ماده پرورشی بعد از جراحی آندوسکوپی صورت پذیرفت. در شروع آزمایش، وضعیت گنادی همه ماهیان با استفاده از دستگاه آندوسکوپی تعیین شد. سپس به منظور شبیه سازی استرس مزمن در ماهیان جراحی شده، کپسول های حاوی کورتیزول-Cocoa butter به صورت داخل صفاقی در فیل ماهیان ماده سه ساله در مرحله دو رسیدگی جنسی (وزن متوسط 23/53 ± 6759 گرم) کاشته شدند. میزان هورمون دریافتی شامل صفر (C0؛ شاهد)، 5 (C5) و 50 (C50) میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و پنج عدد ماهی به ازای هر گروه در نظر گرفته شد. هر هفته به مدت 28 روز از ماهیان خون گرفته شد تا پاسخ های هماتولوژی و غلظت کورتیزول خون ارزیابی گردد. اختلاف معنی داری در غلظت کورتیزول سرم در طول دوره آزمایش در ماهیان C50 مشاهده نشد اما در ماهیان C5 غلظت کورتیزول افزایش معنی داری در طی چهار هفته داشت. همچنین اختلاف معنی داری در غلظت کورتیزول در گروه C5 به طور معنی داری بالاتر از گروه های شاهد و C50 بود. تعداد گلبول های سفید در کلیه تیمارها بعد از جراحی افزایش یافت اما پاسخ در تیمار شاهد کمتر از دو تیمار دریافت کننده کورتیزول بود. کاشت هورمون تاثیر معنی داری بر میزان هموگلوبین و هماتوکریت نداشت. اختلاف معنی داری در درصد لنفوسیت ها و نوتروفیل ها در هفته دوم و چهارم بعد از کاشت در گروه های آزمایشی مشاهده شد. تعداد سلول های سفید خون در درصد افتراقی نشان از بروز پدیده نوتروفیلا و لنفوپنیا در تیمارهای C5 و C50 از هفته دوم بعد از اندوسکوپی و کاشت کورتیزول داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physiological Responses in Cultured Great Sturgeon, Huso huso, Implanted by Cortisol Following Endoscopic Surgery

نویسندگان [English]

  • Samaneh Poursaeed 1
  • Bahram Falahatkar 2
  • Bagher Majazi Amiri 3
  • Glen Vender Krak 4
چکیده [English]

This study examined the effects of implanted cortisol (to imitate chronic stress) on the hematological responses and cortisol values of female great sturgeon, Huso huso, after an endoscopic operation. At the beginning of experiment, all the fish were examined using an endoscope to evaluate gonad development. Then, in order to mimic chronic stress following surgery, capsules of cocoa?? butter containing cortisol were intraperitoneally implanted to 3-year-old female fish in reproductive II stage (mean body weight 6759 ± 53.23 g). The implant doses were 0 (C0; as control), 5 (C5) and 50 mg cortisol /kg BW and there were five fish per treatment group. Blood samples were taken every week during the 28 days of the experiment to evaluate hematological responses and blood cortisol concentration. There were no significant changes in serum cortisol in C50 group during the experimental period, but an upward and significant trend in serum cortisol was observed in C5 group. Also, cortisol levels in C5 group were significantly higher than those of the control and C50 groups from second week after endoscopic surgery and implantation onwards. White blood cells increased after endoscopic procedure, but the response was lower in control fish than those receiving cortisol. Hemoglobin and hematocrit did not change with treatment or time. Significant differences were observed in the percentage of lymphocyte and neutrophil cells in the second and fourth weeks after implantation, so that lymphopenia and neutrophilia were observed following cortisol implantation. The present study revealed that exposing fish to chronic stressors after an endoscopic operation decreased the immune response and had an immunosuppressive effect. Also, these results suggest that great sturgeon exhibit a low response to slow release of cortisol compared to teleostean fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood cells
  • Chronic stress
  • Cortisol
  • endoscopy
  • great sturgeon (Huso huso)