اثرات دوره‌های گرسنگی و تغذیه مجدد بر تنظیم یونی-اسمزی ماهیان آزاد دو تابستانه دریای خزر

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی،

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس،

3 گروه شیلات و آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان،

چکیده

اثرات شرایط مختلف تغذیه‌ای بر تنظیم یونی- اسمزی بچه ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) رودخانه‌زی بررسی گردید. 750 بچه ماهی (g 1± 5/12) پس از سازگاری به محیط جدید، تحت تیمارهای شش هفته غذا‌دهی کامل ((FFF، سه هفته غذادهی- سه هفته گرسنگی(FS)، شش هفته گرسنگی (SSS)، دو هفته غذادهی - دو هفته گرسنگی- دو هفته تغذیه مجدد ((FSF و سه هفته گرسنگی- سه هفته تغذیه مجدد ((SF نگهداری ‌شدند؛ غذادهی با جیره تجاری ماهی قزل‌آلا روزانه سه بار در حد اشباع انجام گرفت. در نتایج بین میزان الکترولیت‌های سدیم، کلر، پتاسیم و منیزیم سرم خون تیمارها اختلاف معنی‌داری دیده نشد، اما میزان اسمولالیته با افزایش دوره گرسنگی از میزان 299 میلی اسمول بر کیلوگرم در تیمار FFF به ترتیب به 286 و 271 میلی اسمول بر کیلوگرم در تیمارهای FS و SSS کاهش ‌یافت (P<0.05) و تغذیه مجدد پس از دوره‌های گرسنگی باعث جبران کاهش میزان اسمولالیته به مقادیر مشابه در تیمار FFF شد. پنج روز پس از انتقال ماهیان به آب دریای خزر (13 گرم در لیتر)، میزان منیزیم در تیمارهای سه و شش هفته گرسنگی نسبت به گروه شاهد (2.36 میلی اکی والان بر لیتر) به ترتیب به 3.55 و 3.40 میلی اکی والان بر لیتر رسید (P<0.05). میزان پتاسیم سرم خون نیز بین تیمارها اختلاف معنی‌دار نامنظمی داشت اما در مقادیر سدیم و کلر اختلاف معنی داری مشاهده نشد. میزان اسمولالیته سرم خون نسبت به گروه FFF (mOsmol/kg 366) در تیمار FS به حداکثر mOsmol/kg 415 افزایش‌ و در تیمار SSS به حداقل mOsmol/kg 306 کاهش یافت (P<0.05). نتایج نشان می دهد که گرسنگی می تواند روی ظرفیت تنظیم یونی بچه ماهیان آزاد خزر اثر منفی داشته و با تغذیه مجدد اگرچه در مواردی این ظرفیت قابل برگشت است ولی گرسنگی طولانی مدت اثرات جبران ناپذیری می تواند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Starvation and Refeeding Periods on Iono-osmoregulation of 2+ Caspian Trout

نویسندگان [English]

  • SADEGH KHODABASNDEH 1
  • jamshid amiri moghaddam 2
  • F. Maniei 3
  • . . 3
چکیده [English]

Effects of different nutritional conditions on iono-osmoregulation in juvenile of Caspian trout (Salmo trutta caspius) parrs were studied. Following adaption to the new environment, 750 Caspian trout parrs (12.5±1 g) were kept under the treatments of six weeks of full feedings (FFF), three weeks of feeding-three weeks of starvation (FS), six weeks of starvation (SSS), two weeks of feeding-two weeks of starvation-two weeks of re-feeding (FSF) and three weeks of starvation-three weeks of re-feeding (SF). Fish were fed with rainbow trout commercial feed three times a day up to satiation. There was no significant difference in serum sodium, chloride, potassium and magnesium between treatments, but serum osmolality decreased from 299 mOsmolkg-1 in FFF to 286 and 271 mOsmolkg-1 in FS and SSS (P <0.05), and re-feeding, after starvation periods, compensated the osmolality reduction to the similar levels in FFF. Five days after transferring the parrs to Caspian Sea (salinity: 13 gL-1), serum magnesium reached to 3.55 and 3.40 mEqL-1 in FS and SSS respectively (P <0.05), in comparison to FFF group (2.36 mEqL-1). Serum potassium showed also irregular significant difference between treatments (P <0.05), while chloride and sodium presented no significant difference. Serum osmolality levels increased to a maximum of 415 mOsmolkg-1 in FS and were decreased to a minimum of 306 mOsmolkg-1 in SSS (P<0.05), compare to FFF (366 mOsmolkg-1). We concluded that starvation has negative effects on ion regulatory capacity of Caspian trout parrs and although re-feeding can increase this capacity but effects of long period starvation cannot be compensated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • caspius
  • Osmoregulation.
  • refeeding
  • Salmo trutta
  • starvation