مطالعه برخی پارامترهای رشد و تولیدمثل کیلکای معمولی Clupeonella caspia (Svetovidov, 1941) در جنوب دریای خزر (استان مازندران)

نویسندگان

1 1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، باشگاه پژوهشگران جوان،

2 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

3 موسسه تحقیقات شیلات ایران،

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه رشد و وضعیت تولیدمثل کیلکای معمولی Clupeonella caspia در سال 1389 در سواحل مازندران انجام شد. در مجموع 3774 نمونه بعد از اندازه گیری طول و وزن، کالبدشکافی و تعیین جنسیت شده و گناد ماده‌ها توزین شد. تعیین مرحله رسیدگی جنسی بر اساس روش 6 مرحله‌ای صورت گرفت. تعیین سن با استفاده از اتولیت ساجیتا انجام شد. رابطه طول و وزن به صورت (R2=0.918) بود. پارامترهای رشد این گونه (L?=128.7mm, k=0.41yr-1, t0=-0.59yr) برآورد شد. جمعیت کیلکای معمولی از 6 گروه سنی، شامل 1 تا 6 سال تشکیل شده‌است. میانگین سن 09/0 27/3 سال بود. گروه سنی 3 ساله با فراوانی 24/45 درصد غالب بودند. نسبت جنسی نر: ماده 1 :779/0 بود که نرها غالب بودند. بررسی مراحل رسیدگی و GSI نشان داد که تخمریزی کیلکای معمولی از اسفند آغاز شده و در خرداد و تیر به بیشترین مقدار رسید. نرخ بازماندگی yr-1 239/0 بود. ضرایب مرگ و میر طبیعی و صیادی به ترتیب yr-1 448/0 و yr-1 983/0 برآورد شد. نرخ بهره‌برداری این گونه 687/0 محاسبه شد که نشانگر صید بی‌رویه است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که طی سالهای اخیر میانگین طول و وزن جمعیت کیلکای معمولی افزایش و میانگین سن آن کاهش یافته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Some of the Growth and Reproductive Parameters of Common Kilka Clupeonella caspia (Svetovidov, 1941) in Southern Caspian Sea (Mazandaran Zone)

نویسندگان [English]

  • M. Aliasghari 1
  • abdolsamad Keramat 2
  • Farokh Parafkandeh Haghighi 3
چکیده [English]

The present research aimed to study the growth and reproductive parameters of common Kilka Clupeonella caspia in southern Caspian Sea in 2010. After measuring the length and weight of 3774 samples, they were dissected, sex determined and female gonads were weighed. Sexual maturity classification was carried out based on six stages. Age was determined using sagitta otoliths. Length-weight relationship was (R2=0.918). Growth parameters were (L?=128.7mm, k=0.41yr-1, t0=-0.59yr). Age composition was constituted of 6 age groups, including 1-6 years. Age average was 3.27±0.09 years. 3 years old fish were the largest age group, composing 45.24% of the catch population. Male: female ratio was 1: 0.779 and males were dominant. Study of sexual maturity stages and GSI showed that common Kilka spawning begins in February and the peak was in May and June. Survival rate was 0.239 yr-1. Natural and fishing mortality coefficients were 0.448 yr-1 and 0.983 yr-1. The exploitation rate calculated up to 0.687 indicating the species over fishing. Our results showed that the mean length and weight of common Kilka population has increased but the mean age decreased during the last years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Caspian Sea
  • Clupeonella caspia
  • Growth
  • reproduction