مقایسه برخی شاخص‌های خون‌شناسی و بیوشیمیایی دو گونه سیاه‌ماهی Capoeta trutta و Capoeta damascina دریاچه سد قشلاق سنندج

نویسنده

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان،

چکیده

برخی شاخص‌های خون‌شناسی و بیوشیمیایی در دو گونه سیاه‌ماهی دریاچه سد قشلاق سنندج با توجه به جنسیت، سن و فصل نمونه‌برداری مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت معنی‌داری از نظر شاخص‌های مورد بررسی بین جنس‌های نر و ماده در هر یک از گونه‌ها مشاهده نگردید. بین دو گونه درصد نوتروفیل، درصد منوسیت، تعداد گلبول‌های قرمز، هماتوکریت، غلظت هموگلوبین، متوسط هموگلوبین گلبولی و متوسط غلظت هموگلوبین گلبول‌ها در C. damascina به طور معنی‌دار بیشتر بوده و تنها درصد لنفوسیت در C. trutta بیشتر از C. damascina تعیین گردید. از میان شاخص‌های مورد بررسی بر حسب گروه‌های سنی 2 تا 4 ساله تعداد گلبول‌های سفید، درصد منوسیت‌ها و پروتئین کل پلاسمایی به طور معنی‌دار در بین گروه‌های سنی C.trutta متفاوت بود ولی در C. damascina تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. در C. damascina بیشترین تعداد گلبول سفید و غلظت فسفر در فصل تابستان و بیشترین درصد منوسیت و هماتوکریت در فصل زمستان مشاهده گردید. در C. trutta نیز در فصل زمستان تعداد گلبول‌های قرمز و هماتوکریت افزایش و متوسط هموگلوبین گلبولی کاهش نشان‌داد. نتایج ضمن تعیین دامنه‌ شاخص‌های خون‌شناسی مورد نیاز در پایش وضعیت سلامت دو گونه سیاه ماهی، امکان ارزیابی وضعیت آلودگی منابع آبی در مطالعات بعدی با توجه به این شاخص‌ها را فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Hematological Indices and Some Plasma Biochemical Parameters in Capoeta Damascina and Capoeta Trutta from Gheshlagh Dam Lake, Sanandaj,Iran

نویسنده [English]

  • Barzan Bahrami Kamangar
چکیده [English]

Some hematological indices and plasma biochemical parameters were determined in two Capoeta; C.trutta and C.damascina from Gheshlagh Dam Lake, Sanandaj based on seasonal changes and thier age and gender dependent.There was no gender dependent significant difference in hematological indices of both species. Comparsion of indices between the two studied species showed that neutrophil and monocyte percentages, erythrocyte count, hematocrit, hemoglobin concentration, mean corpuscular hemoglobin and mean corpuscular hemoglobin concentration were significantly higher in C.damascina however, the percentage of lymphocyte was higher in C.trutta than C.damascina. Total leukocyte count, monocyte percentage and plasma total protein of C.trutta were significantly different among 2-4 years old classes, however there was no significant difference between indices of C.damascina for the same age groups. The effect of season on blood indices of C.damascina showed that the highest total leukocyte count and plasma phosphorus concentration were attained in summer, while the highest values for monocyte percentage and hematocrit were observed during winter. Erythrocyte count and hematocrit of C. trutta were raised in winter and mean corpuscular hemoglobin was decreased in this season. The study has provided baseline haematological and some biochemical data of C.damascina and C.trutta which could be used in health monitoring and future comparative surveys of these species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Capoeta damascina
  • Capoeta trutta
  • Gender
  • Hematology