بررسی مقاومت به اکسی تتراسیکلین در آئروموناس هیدروفیلا جدا شده از قزل‌آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) پرورشی

نویسندگان

گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی

چکیده

استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها برای اهداف پیشگیری و درمانی در سراسر جهان باعث افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در محیط های در معرض میکربی شده است. اکسی تتراسیکلین به خاطر طیف وسیع فعالیت و قیمت پایین از جمله آنتی بیوتیک هایی است که به میزان زیادی در مزارع آزاد ماهیان استفاده می شود. آئروموناس هیدروفیلا و دیگر آئروموناس های متحرک معمول ترین باکتریها در زیستگاههای آب شیرین در سراسر جهان هستند و این باکتریها اغلب سبب سپتی سمی در ماهیان پرورشی می شوند. در این آزمایش 50 درصد از باکتریهای جدا شده از ماهی قز آلای رنگین کمان با استفاده از تست های بیوشیمیایی به عنوان آئروموناس هیدروفیلا شناخته شدند. MIC (حداقل غلظت بازدارندگی) اکسی تتراسیکلین علیه باکتریهای آئروموناس هیدروفیلا جدا شده در غلظت های 10،8،4،2،1،0 میکروگرم بر میلی لیتر با استفاده از روش رقیق سازی آگار تعیین شد. کمترین غلظتی که از رشد آئروموناس هیدروفیلا جلوگیری کرد 2 میکروگرم بر میلی لیتر بود. در بررسی مقاومت آئروموناس هیدروفیلا به 30 میکروگرم بر میلی لیتر اکسی تتراسیکلین، 40 درصد از باکتریها مقاوم بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Oxytetracycline Resistance in Aeromonas hydrophial Isolated from Reared Oncorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

  • S. Zarghami
  • Alireza Mirvaghefi
  • Hamid Farahmand
  • Mohammad Ali Nematollahi
چکیده [English]

The intensive use of antimicrobial agents worldwide for prophylactic and therapeutic purposes has been associated with increase of bacterial resistance in the exposed microbial environment. Oxytetracycline is the most frequently used antibacterial in the cold water fish industry because of its broad spectrum of activity and low cost. Aeromonas hydrophila and other motile aeromonads are among the most common bacteria in freshwater habitats throughout the world, and these bacteria frequently cause disease among cultured fishes. In this study, 50% of isolates from intestine of rainbow trout were identified as Aeromonas hydrophila by using biochemical technique. Oxytetracycline MICs were determined using agar dilution method at dosage 0,1,2,4,8,10 µl/ml. 40% of Aeromonas hydrophila was resistant to 30 µg/ml of oxytetracycline. The use of oxytetracycline in aquaculture might produce some negative impact on the treatment of human infections as a consequence of either direct transmission of resistant pathogens to humans, or indirectly through the transfer of resistance genes from environmental bacteria to human pathogens which is major risk for public health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas
  • Antibiotic
  • hydrophila
  • Oncorhynchus mykiss
  • Resistance