"یافته علمی کوتاه" بررسی خصوصیات تولید مثلی میگویExopalaemon styliferus در بخش پائین دست رودخانه بهمنشیر، استان خوزستان

نویسنده

گروه شیلات،دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

چکیده

این مطالعه برای تعیین خصوصیات تولیدمثلی میگویExopalaemon styliferus در بخش پائین دست رودخانه بهمنشیر در تابستان 1387 انجام شد. از مجموع 472 نمونه جمع آوری شده، 5/55 درصد میگوها را جنس نر و 5/44 درصد ماده (4/14 درصد ماده ی دارای تخم و 1/30 درصد بدون تخم) تشکیل دادند. حداقل طول و وزن کل بدن در جنس نر دارای زائده نرینگی بترتیب 69/2 سانتی متر و 4/0 گرم و در جنس ماده دارای تخم بترتیب 06/4 سانتی متر و 54/1 گرم بدست آمد. متوسط، حداقل و حداکثر هماوری معادل 914، 242 و 1755 عدد بدست آمد. میزان بازده تولید مثلی از 8 تا 21 درصد (میانگین13 درصد) وزن بدن میگو متغیر بود. میانگین اندازه تخم (بزرگترین محور×کوتاهترین محور) در مراحل 1 و 2 تکامل جنینی به ترتیب (86/0×67/0) و (97/0×72/0) میلی متر بود. الگوی رابطه هماوری با طول بدن و وزن بدن، آلومتریک مثبت و با طول کاراپاس، ایزومتریک بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Short Communication" Study on the Reproduction Characteristics of Exopalaemon styliferus (H. Milne Edwards, 1840) in Downstream Bahmanshir River, Abadan, Iran

نویسنده [English]

  • P. Zare
چکیده [English]

This study was conducted to investigate some aspects of the reproductive system of Exopalaemon styliferus (H. Milne Edwards, 1840) population in downstream Bahmanshir River during summer, 2008. A total of 472 specimens collected from sampling site?? stations, males and females comprised 55.4% and 43.6%, respectively (14.4% ovigerous female and 30.1% non-ovigerous females). The minimum size of males with appendix masculina was 2.69 cm body length and 0.4 g body weight and in females with eggs was 4.06 cm-BL and 1.54 g-W. The mean, minimum and maximum fecundity were 914, 242 and 1755, respectively. Reproductive output (RO) of E. styliferus varied 8-21% (13% on average) of female wet weight. Mean egg size (shortest × longest axis) at early and late embryonic development stages was (0.67 × 0.86) and (0.72 × 0.97) mm, respectively. The relationship between fecundity with body length (BL) and weight (W) was positive allometric and with carapace length (CL) was isometric.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahmanshir River
  • Exopalaemon
  • reproductive
  • styliferus
  • system.