بررسی اختصاص انرژی تولیدمثلی کفال پوزه باریک (Liza saliens) در قسمت جنوب غربی دریای خزر (منطقه بندر انزلی)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا

2 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، بندر انزلی

چکیده

الگوی اختصاص انرژی به تولیدمثل در ماهی‎های مختلف با توجه به تفاوت آنها در اندازه، زیستگاه، تغذیه و روش تولیدمثل، متفاوت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اختصاص انرژی تولیدمثلی کفال پوزه باریک در منطقه بندر انزلی به انجام رسید. به این منظور تعداد 94 قطعه کفال پوزه باریک ماده با میانگین طول کل 17/0± 34/20 سانتی‎متر طی سه مرحله و در زمان قبل، اوج و بعد از تخم‎ریزی از خرداد تا مرداد 1390 از نظر مقدار انرژی ذخیره شده و در بافت‎های مختلف شامل کبد، عضله و تخمدان سنجش شدند. الگوی تغییرات انرژی عضله و کبد در مراحل مختلف تولیدمثلی (قبل، اوج و بعد از تخم‎ریزی) نشان داد که کفال پوزه باریک انرژی کمی را به تولیدمثل اختصاص می‎دهد. همچنین مشخص شد که این ماهی در اولین (FTS) و دومین (STS) سال تخم‎ریزی انرژی نسبتا یکسانی را به تولیدمثل اختصاص می‎دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Reproductive Investment of Leaping Grey Mullet (Liza saliens) in the Southwest Caspian Sea (Bandar Anzali)

نویسندگان [English]

  • Kaveh Amiri 1
  • Ali Bani 1
  • Shahtam Abdolmaleki 2
  • Narges Alijanpour 1
1
2
چکیده [English]

The pattern of energy allocation to reproduction varies among the fish species due to their differences in size, habitat, feeding and reproductive strategy. This study surveyed the reproductive energy allocation of leaping grey mullet on the Anzali coast in the province of Guilan, Iran. A total number of 94 leaping grey mullet (20.32±0.2 cm [mean±SE]) were caught in three reproductive states: pre-spawning, spawning, and post-spawning from February to September 2011. The energy content liver, muscle, and ovary were investigated. The energy of liver and muscle changed over the reproductive status. Additionally, leaping grey mullet allocated less energy to reproduction. However, first and second time spawners of leaping grey mullet showed similar energy allocation to reproduction in the spawning season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Leaping grey mullet
  • reproduction
  • Spawning