بهینه‎سازی استخراج ترکیبات آنتی‎اکسیدانی جلبک قهوهای Sargassum angustifolium خلیج فارس به روش استخراج به کمک مایکروویو

نویسندگان

1 گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده بیوسیستم، دانشگاه تهران

3 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

عصاره‌های جلبک قهوه‌ای سارگاسوم Sargassum angustifolium با استفاده از روش استخراج به کمک مایکروویو استخراج شدند. تیمارها شامل 3 حلال‌ (آب، متانول و اتانول) 3 قدرت و مدت زمان استخراج (w 90 ×10، w180×20 و w 270×30 دقیقه) و 3 نسبت جلبک به حلال (1:5، 1:10 و 1:20) بود. برای طراحی آزمایش‌ها از طرح بهینه‌سازی تاگوچی استفاده شد. میزان ترکیبات فنولی کل، شناسایی ترکیبات فنولی، قدرت کاهندگی آهن، درصد خنثی‌کنندگی رادیکالهای آزاد و خاصیت آنتی‎اکسیدانی کل عصاره‌ها مورد سنجش قرار گرفت. با توجه به نتایج، استخراج با حلال آبی، زمان 30 دقیقه و نسبت جلبک به حلال 1 به 20 تیمار بهینه برای استخراج عصاره از این جلبک می‌باشد. میزان فنول کل، قدرت کاهندگی آهن، خنثی‌کنندگی رادیکالهای آزاد و خاصیت آنتی‎اکسیدانی کل این تیمار به ترتیب؛ 60/2 برحسب میلی‌گرم اسیدتانیک بر گرم ماده خشک جلبک، 18/1 بر حسب میلی‌گرم اسید اسکوربیک در گرم ماده خشک ،04/60 % و 45/36 بر حسب میلی‌گرم اسید اسکوربیک در گرم ماده خشک بود. ترکیبات فنولی شناسایی شده جلبک سارگاسوم شامل اسید گالیک (33/7 میکروگرم بر میلی‎لیتر)، اسید پروتئوکاتچوئیک (93/29)، اسید جنتیستیک (15/15) و اسید هیدروکسی بنزوئیک (61/14) بود. نتایج نشان داد این جلبک گونه مناسبی برای استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی طبیعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Extraction of Antioxidant Compounds in Microwave-Assisted Extracts of Brown Algae Sargassum angustifolium

نویسندگان [English]

  • Aria Babakhani Lashkan 1
  • Masoud Rezaei 1
  • Keramatollah Rezaei 2
  • Seyed Jafar Seifabadi 3
چکیده [English]

Microwave-assisted extraction was applied for extraction of algal extracts from brown algal species (Sargassum angustifolium). Extraction condition consists of three solvents (ethanol, methanol and water), three extraction times and powers of microwave (10min×90W, 20min×180W and 30 min×270W) and three ratios of algae to solvent (1:5, 1:10 and 1:20). All the experimental parameters were applied at three levels according to Taguchi's statistical design. Total phenol contents, individual phenolic compounds, DPPH scavenging activity, ferrous reducing power and total antioxidant activity of the extracts were determined. According to results, the best condition for extraction of antioxidant compounds from S.angustifolium was aqueous extract, ratio of sample to solvent 1 to 20 and 30 minute extraction time and microwave power of 270 W. The TPC, DPPH scavenging activity, FRAP and TAA in optimized treatment are respectively; 2.60 TAE, 1.80 ASAE, %60.04 and 36.45 ASAE. The water extract of Sargassum have phenolic compund such as, gallic Acid (7.33 µg/ml), Protocatechuic acid (29.93 µg/ml) gentistic acid (15.15 µg/ml) and hydroxy benzoic acid (14.61 µg/ml). Results show that this algae was suitable for the extraction of antioxidant compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algal extract
  • Antioxidant
  • Bioactive compounds
  • Sargassum