بررسی ترکیب و فراوانی فیتوپلانکتون‎ها و زئوپلانکتون‎های استخرهای خاکی پرورش میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

در این تحقیق ترکیب و فراوانی فیتوپلانکتون‎ها و زئوپلانکتون‎ها در استخرهای خاکی میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در دلوار، بوشهر بررسی گردید. در طی دوره پرورش دامنه تغییرات دما و شوری آب، اکسیژن محلول و شفافیت آب به ترتیب 32-24 درجه سانتی‎گراد، 50-45 گرم در لیتر، 5/5-5/3 میلی‎گرم در لیتر و 140-60 سانتی‎متر بود. جنس‎های غالب از جامعه فیتوپلانکتون‎ها شامل Navicula، Cosinodiscus، Nitzchia، Rhizosolenia و Pleurosigma از دیاتوم ها، جنس‎های Peridinium، Ceratium از دینوفلاژلاته‌ها، جنس Oscillatoria از سیانوفیت‎ها، و جنس Nannochloropsis از کلروفیتا بودند. تحقیقات روی زئوپلانکتون‎ها نشان داد که جامعه آنها عمدتا شامل پاروپایان، روتیفرها، لارو پرتاران، sergestid و لاروهای سخت پوستان بود. پاروپایان فراوان‎ترین اجتماع زئوپلانکتونی بودند و دامنه فراوانی Calanoidae، Cyclopoidae وHarpacticoidae به ترتیب17-3، 5-2/0، 1-0 فرد در لیتر بود. از کالانئیده‎ها Acartia و Centropage و از سیکلوپئیده‌ها Oithona غالب بودند و تنها گونه هارپکتیکوئیده ازجنس Euterpina بود. فراوانی پاروپایان وکل زئوپلانکتون‎ها در دوره پرورش L. vannamei تفاوت‌های معنی‌داری داشت. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که فراوانی کالانئیده با اکسیژن محلول (43/0-r= ) و شوری آب (54/0-r= ) دارای همبستگی معنی‌دار است و فراوانی سیکلوپئیده‌ها با دمای آب (38/0r= ) و pH (32/0r= ) دارای همبستگی معنی‌دار بود. به طور کلی فراوانی کل زئوپلانکتون‎ها با اکسیژن محلول (39/0r= ) و pH (37/0r= ) همبستگی معنی‌داری نشان‌داد. نتایج آنالیز عوامل اصلی (PCA) نشان‌داد که فراوانی روتیفرها، pH و کل زئوپلانکتون‎ها به عنوان اولین عامل و شوری و اکسیژن محلول به عنوان دومین عامل می‎تواند در توجیه بیشترین تغییرات جامعه زئوپلانکتون‎ها در استخرهای میگوی پاسفید استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Composition and Abundance of Phytoplankton and Zooplankton from Earthen White Leg (Litopenaeus vannamei) Shrimp Ponds

نویسندگان [English]

  • Narjes Bakhtiari 1
  • Omidvar Farhadian 1
  • Nasrollah Mahboobi Soofiani 1
  • Mehdi Mohammadi 2
چکیده [English]

In this research, composition and abundance of phytoplankton and zooplankton were investigated at earthen ponds of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) in Delvar, Busher. During culture period, variation range of water temperature, salinity, dissolved oxygen and water transparency were 24-32?C, 45-50 g/L, 3.5-5.5 mg/L and 60-140 cm, respectively. The dominant genera of phytoplankton communities were Navicula, Cosinodiscus, Nitzchia, Rhizosolenia and Pleurosigma from Bacillariophyceae, Peridinium and Ceratium from Dinoflagellates, Oscillatoria from Cyanobacteria, and Nannochloropsis from Chlorophyta. Investigation on zooplankton showed that their community mostly was copepod, rotifer, sergestid, polychaet, and crustacean larvae. The most abundant zooplankton assemblage was copepod which range of calanoid, cyclopoid and harpacticoid were 3-17 ind./L, 0.2-5 ind./L and 0-1 ind./L, respectively. The dominant genera of calanoid and cyclopoid were Acartia and Centropage, and Oithona, respectively, and harpacticoid had only one genus of Euterpina. Abundance of total zooplankton and total copepod had significant differences during culture of L. vannamei. Person’s correlations showed that there was significant correlation between abundance of calanoid and dissolved oxygen (r= -0.43) and salinity (r= -0.54) and also between abundance of cyclopoid and water temperature (r= 0.38) and pH (r= 0.32). In general, total zooplankton abundance had significant positive correlation with dissolved oxygen (r= 0.39) and pH (r= 0.37). Results of Principal Component Analyses (PCA) showed that rotifer abundance, pH and total zooplankton abundance as first factor and salinity and dissolved oxygen as second factor could be used to explain most of variation in zooplankton community in L. vannamei shrimp ponds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthen ponds
  • phytoplankton
  • Shrimp culture
  • white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)
  • Zooplankton