بررسی اثر مواجهه با مس و کادمیوم بر شاخص‎های بیوشیمیایی پلاسما و کبد بچه فیل ماهی (Huso huso)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

2 مرکز تحقیقات چاقی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

3 مرکز بازسازی ذخایر و تکثیر و پرورش ماهی شهید رجایی ساری

4 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثر غلظت انفرادی و تحت کشنده مس و کادمیوم بر شاخص‎های بیوشیمیایی پلاسمای خون و کبد بچه فیل ماهی (Huso huso) بوده است. به این منظور، در خرداد سال 1387، تعداد 54 عدد بچه ماهی (4 ماهه با وزن متوسط 8/6±4/55 گرم) به ترتیب، در معرض غلظت‎های تحت کشنده 20 و 300 میکروگرم بر لیتر مس و کادمیوم در سیستم آزمایشی نیمه‎ثابت به مدت 14 روز قرار گرفته و اثر غلظت‎های مذکور بر شاخص‎های بیوشیمیایی مورد نظر در روز پایانی آزمایش مورد اندازه‎گیری قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، سطوح گلوکز، پروتئین کل و تری‎گلیسیرید پلاسما و همچنین پروتئین کبدی در ماهیان تحت تیمارهای آزمایشی در روز نمونه‎برداری فاقد هرگونه اختلاف معنی‎دار در مقایسه با ماهیان تیمار شاهد بود. از طرفی، مواجهه با فلزات مذکور، باعث تغییرات معنی‎دار مقادیر هورمون تری‎یودوتیرونین (T3) پلاسما در هر دو تیمار آزمایشی گردید ولی چنین تغییرات معنی‎داری برای هورمون تیروکسین (T4) مشاهده نشد. در مقابل، فقط مواجهه با مس باعث افزایش شدید و معنی‎دار کورتیزول پلاسما گردید. نتایج حاصل از آزمایش نشان‎دهنده فقدان هرگونه اختلاف آماری معنی‎دار بین تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد در میزان فعالیت آنزیم کاتالاز ((CAT و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) کبد می‎باشد. اما تغییرات معنی‎داری در میزان فعالیت SOD بین دو تیمار فلزی مشاهده شد. نتایج حاصله از این مطالعه به خوبی نشان داد که غلظت‎های تحت کشنده مس و کادمیوم بر بچه فیل ماهی اثرگذار بوده‎اند و همچنین، تغییرات هورمونی می‎تواند به عنوان نشانگرهای مناسبی در بررسی مواجهه فیل ماهی با مس در آب شیرین پیشنهاد گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Copper and Cadmium Exposure on Biochemical Factors of Plasma and Liver in Beluga Sturgeon, Huso huso (Linnaeus, 1758)

نویسندگان [English]

 • Saeid Zahedi 1
 • Ali Reza Mirvaghefi 1
 • Bagher Mojazi Amiri 1
 • Gholamreza Rafiee 1
 • Mehdi Hedayati 2
 • Changiz Makhdoomi 3
 • Mousa Zarei Dagesaraki 3
 • Saeid Mahdavi Sahebi 4
چکیده [English]

This study was undertaken to evaluate the effects of single sub-lethal copper (Cu) and cadmium (Cd) exposure on biochemical factors of plasma and liver in juveniles beluga sturgeon, Huso huso. A total of 54 fish (weight: 55.4±6.8 g; age: +4 months) were exposed to 20 and 300 µg/l of Cu and Cd in semi-static conditions for 14 days on June (2008), respectively. Then, the effects of these sub-lethal metal concentrations on selected biochemical factors were assessed during 14 days. Results showed that there were no significant differences in plasma glucose, total protein, triglyceride as well as liver protein levels among groups on day 14. Also, metal exposure had significant effects on plasma triiodothyroxine (T3) but not on thyroxine (T4) levels. In contrast, plasma cortisol levels increased significantly compared to the controls only in Cu exposure. No significant differences were observed in liver catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) activities between experimental groups and controls, but there was significant difference in SOD activities between two metal treatments. This study demonstrated that sub-lethal doses of Cu and Cd were effective on beluga sturgeon. Moreover, it showed that hormonal changes were appropriate biomarkers for Cu exposure in fresh water in beluga sturgeon.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beluga sturgeon (Huso huso).
 • Biochemical factors
 • Cadmium
 • Copper