امکان تولید دو بار در سال میگوی پاسفیدغربی (Litopenaeus vannamei) از مزارع غرب استان هرمزگان

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

2 مجتمع کشت و صنعت خلیج نای بند، بندرمقام

3 گروه بیولوژی دریا و آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

4 اداره کل شیلات استان هرمزگان

چکیده

این پژوهش در راستای پروژه پرورش دو بار در سال در مجتمع کشت و صنعت خلیج نای بند و در سال 1389 انجام گرفت. جهت بررسی هر دوره، 3 استخر خاکی 8/0 هکتاری که دارای شرایط پرورشی مشابه، سن پست لارو یکسان (PL12)، تراکم ذخیره‎سازی یکسان PL/m2 38-37 و در یک مزرعه بودند، انتخاب شد. دوره اول پرورش با ذخیره‎سازی از اواسط فروردین ماه شروع و پس از پرورش به مدت 93 روز در اواسط تیرماه برداشت استخرها صورت گرفت. دوره دوم پرورش از اواسط مرداد ماه شروع و پس از طی مدت 110 روز، برداشت استخرها در اوایل آذر ماه صورت گرفت. وزن میگو برداشت شده، بازماندگی، میزان برداشت و ضریب تبدیل غذایی در دوره اول به ترتیب 12/3±5/13گرم، 27/2±80 درصد، 127±3200 کیلوگرم و 09/0±20/1 بود. این فاکتورهای در دوره دوم به ترتیب 31/3 ±5/17گرم، 35/2±85 درصد، 119±4500 کیلوگرم و 05/0± 09/1بود. نتایج به دست آمده حاکی از بیشتر بودن تعداد روزهای پرورش، وزن میگو بالاتر، درصد بازماندگی بیشتر، میزان برداشت بیشتر در دوره دوم نسبت به دوره اول بود. پایین بودن ضریب تبدیل غذایی در دروه دوم هم حاکی از مساعد بودن شرایط پرورش در دوره دوم نسبت به دوره اول بوده و پرورش در دوره دوم اقتصادی‎تر بوده است. در مجموع 9600 کیلوگرم میگو در هکتار تولید شد که حاکی از افزایش سه برابری تولید نسبت به یک بار پرورش در مزارع جنوب ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility of White Leg Shrimp (Litopenaeus vannamei) Production Twice a Year in the Shrimp Farms of Western Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • Hasan Sareban 1
  • Ehsan Bozorgi 2
  • Ehsan Kamrani 3
  • Mir Masoud Sajjadi 3
  • Saeid Masandani 4
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the possibility of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) culture twice a year in Nayband Agro-industry complex in 2010. Three earth ponds (0.8 ha) were selected in the farm which had similar conditions in terms of culture system, postlarvae age (PL12) and stocking density (37-38 PL m3). The first period of shrimp culture started from mid April and they were harvested in mid July after 93 days. The second period of culture started in mid August and shrimps were harvested from the ponds in early December after 110 days. Final weight, survival, total production and feed conversion ratio (FCR)in the first period of culture were 13.5 ± 3.12 g, 80 ± 2.27 percent, 3200 ± 27 kg and 1.2 ± 0.09, respectively. These factors were 17.5 ± 3.31 g, 85 ± 2.35 percent, 4500 ± 119 kg and 1.09 ± 0.05 for the second period of culture, respectively. The results of the present study showed that the number of culture days, final weight and survival of shrimps in the second period of culture was higher compared with the first period of culture. Better FCR in the second period of culture showed that the condition of culture in this period is better and more economical than first period of culture. There was 9600 kg shrimp in the twice a year production system that is three times more than common shrimp production system (once a year) in the shrimp farms of southern Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hormozgan
  • Litopenaeus vannamei
  • Twice a year production of shrimp
  • White leg shrimp