روند تغییرات فصلی برخی شاخص‎های فیزیولوژیک بچه ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در آب شیرین و لب شور

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران

2 گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور تعیین اندازه و زمان مناسب رهاسازی بچه ماهیان آزاد دریای خزر، روند تغییرات فصلی برخی شاخص‎های بیومتری و فیزیولوژیک در شرایط کارگاه کلاردشت مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا نمونه‎برداری از بچه ماهیان یک تابستانه تا بچه ماهی دو تابستانه به صورت دو نوبت در هر فصل انجام شد. روند تغییرات طول، وزن و ضریب چاقی، همچنین سطوح یون‎ها،اسمولالیته، هورمون‎های تیروئیدی ( T4, T3) و کورتیزول پلاسمای خون در آب شیرین و بعد از انتقال ماهیان به آب لب شور دریای خزر مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده وزن و طول بچه ماهیان به ترتیب از 8 گرم و 2/9 سانتی‎متر در فصل پائیز به 3/35 گرم و 9/14 سانتی‎متر در فصل تابستان افزایش یافت (05/0p<).. تفاوت معنی‎داری در غلظت یون‎ها و اسمولالیته پلاسما طی فصول مختلف در آب شیرین مشاهده نشد، ولی بعد از انتقال ماهیان به آب دریای خزر سطوح یون‎ها به طور معنی‎داری افزایش یافت. کمترین سطوح هورمون T3 در فصل پائیز و بیشترین آن در تابستان مشاهده شد و تفاوت بین این دو فصل معنی‎داری بود (05/0p<). هورمون T4 نیز به بالاترین سطح خود در فصل بهار رسید و با فصل پائیز تفاوت معنی‎داری داشت و فقط در فصل پائیز بین آب شیرین و لب شور تفاوت معنی‎داری مشاهده شد. سطوح هورمون کورتیزول نیز تفاوت معنی‎داری بین فصول و آب شیرین و لب شور نداشت ولی کمترین و بالاترین میزان هورمون کورتیزول به ترتیب در بهار و پائیز ثبت گردید. . بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می‎رسد بچه آزاد ماهیان دریای خزر با وزن 9/20 گرم و طول 9/12 سانتی‎متر طی فصل بهار از مناسب‎ترین وضعیت فیزیولوژیک برای رهاسازی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal Changes of Some Physiological Parameters of Salmo trutta caspiusfingrlings in Fresh and Brackish Water

نویسندگان [English]

  • Koroush Sarvi Moghanlou 1
  • Mohammad Kalbassi 1
  • Bagher Mojazi Amiri 2
چکیده [English]

In this study, in order to determine the appropriate time and size to release Salmo trutta caspius, in Kelardasht center conditions, some biometric and physiological parameters were investigated. In this regard, sampling was carried out twice in each season from Parr (one-summer fingerlings) to smolt (two- summer fingerlings) stages in the course of 1 year. The trend of length, weight and condition factor, ions, Osmolality, thyroid hormones (T3, T4) and Cortisol levels of plasma in Freshwater fish and those transferred to Caspian sea Brackish water were measured. Based on the results, weight and length of fishes increased significantly from 8 g and 9.2 cm in autumn to 35.3 g and 14.9 cm in next summer, respectively (p<0.05). Ions and Osmolality levels did not show significant differences among different seasons, but after transfer to Caspian Sea water a significant increase in ions levels was observed. The lowest and highest levels of T3 observed in autumn and summer, respectively, and difference between these seasons were significant. The highest level of T4 was recorded in spring which was significantly different from that value of autumn. Plasma T4 levels showed significant differences between Freshwater and Brackish water in autumn. There were no significant differences among different seasons and Fresh and Brackish water, but the least and highest levels of Cortisol observed in spring and autumn, respectively. Based on these results, it seems that the fish with 20.9 g weight and 12.9 cm length in spring has the most appropriate physiological conditions for release.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fresh and Brackish water
  • Hormones
  • Ions
  • Osmolality
  • Release time
  • Salmo trutta caspius