ارزیابی کیفی ذخایر کفال طلائی (Liza aurata Risso, 1810) در دریای خزر طی سالهای 90-1370

نویسندگان

1 بخش ارزیابی ذخایر، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران

2 بخش ارزیابی ذخایر، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ذخایر ماهی کفال طلائی با استفاده از شاخص‎های ارزیابی بی‎رویه طی یک دوره طولانی مدت (1370 الی 1390) در دریای خزر در سواحل ایران می‎باشد. سه شاخص صید شامل: 100% ماهیان صید شده بالغ باشند، فراوانی ماهیان با طول مطلوب 100% و فراوانی مولدین بزرگ 0% باشد (چون محدویت طولی صید مولدین بزرگ در دریای خزر وجود ندارد، فراوانی مطلوب آنها بین 40-30% در نظر گرفته شد) به عنوان شاخص ساختار معقولانه ذخیره در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که ضریب چاقی ماهی کفال طلائی در طی دو دهه از 16/1 در سال 73-1372 به 01/1 در سال 90-89 کاهش یافت. با استفاده از پارامترهای رشد و مرگ‎ومیر طبیعی دامنه طول مطلوب بین 8/31 و 8/38 سانتی‎متر محاسبه شد. مولدین بزرگ یعنی فراوانی ماهیان بزرگتر از 8/38 سانتی‎متر در نظر گرفته شدند. فراوانی ماهیان بالغ (با طول بیش از 28 سانتی‎متر) بین 6/58% و 4/88% (انحراف معیار ± میانگین: 78/6± 0/76% )، فراوانی ماهیان با طول مطلوب 4/26% و 6/47% ((44/5±) 1/36%) و فراوانی مولدین بزرگ بین 8/6% و 0/29% (71/5±9/18%) متغیر بود. بنابراین برای حفظ و احیاء ذخایر ماهی کفال طلائی علاوه اجازه به همه مولدین برای حداقل یکبار تخمریزی با استفاده از تور با چشمه بزرگتر (مثلا 33 میلی‎متر در کیسه)، همچنین با اتخاذ استراتژی مناسب فراوانی مولدین بزرگ در صید به صفر رسیده وصید اصلی بر روی ماهیان با طول مطلوب متمرکز گردد. برای تکمیل دوره تولید مثل نیز زمان شروع صید پره با تاخیر زمانی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Assessment of Golden Gray Mullet Stocks (Liza aurata Risso, 1810) in the Caspian Sea (1991-2011)

نویسندگان [English]

  • Hasan Fazli 1
  • Gholamreza Daryanabard 2
چکیده [English]

The main objective of the present study was qualitative assessment of golden gray mullet stocks by using indicators of overfishing in Iranian waters of the Caspian Sea during a long period (1991-2011). Three fisheries indicators in catch were: 1. percentage of mature fish, with 100% as target; 2. percent of specimens with optimum length, with 100% as target; and 3. percentage of mega-spawners, with 0% as target, and if no upper size limit exists, 30-40% as representative of reasonable stock structure. Over this period, the condition factor of golden gray mullet showed decreasing trends, declined from 1.16 in 1993-1994 to 1.01 in 2010-2011. The range of length with optimum yield was between 31.8-38.8 cm, using biological parameters. The mega-spawner measured as fish a size larger than 38.8 cm. According to these three indicators, the percentage of mature (fork length>28 cm), optimum size and mega-spawners were ranged between 58.6%-88.4%, 26.4%-47.6% and 6.8%-29.0%, and were averaged (±S.D) 76.0%±6.78, 36.1%±5.44 and 18.9%±5.71, respectively. Therefore, for conservation and revitalization of golden gray mullet in the Caspian Sea, the target would be to all (100%) fish spawn at least once, using bigger mesh size in sac (e.g. 33 mm, during whole fishing season), also, the aim would be to implement a fishing strategy that result no (0%) mega-spawners being caught, and the main catch focus on optimum length. Also, the start of the fishing season should be delayed in order for stocks to complete their spawning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Fisheries indicators
  • Golden gray mullet (Liza aurata)
  • Length at first maturity
  • Optimum length