تعیین زمان بهینه استفاده از غذای مصنوعی در پرورش لارو ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca L.)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، خرم آباد، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری

3 مرکز تکثیر و پرورش آبزیان دکتر یوسف پور، سیاهکل

چکیده

این مطالعه به تعیین زمان مطلوب تغییر عادت غذایی لارو ماهی سوف معمولی از غذای زنده به غذای مصنوعی می‌پردازد. در این آزمایش لاروهای ماهی سوف با زئوپلانکتون‌های غربال شده استخری (عمدتاً روتیفرها) و ناپلی آرتمیا از زمان تغذیه اولیه (روز 6 پس از تفریخ) تا روز 16 پس از تفریخ غذادهی شدند، سپس لاروها به سه گروه تغییر عادت غذایی در روزهای 16 (W16)، 22 (W22) و 28 (W28) پس از تفریخ تقسیم و با گروه شاهد (که تا پایان آزمایش غذای زنده خوردند) مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان رشد (میانگین وزن حاصله 8/152 میلی‌گرم) و بالاترین درصد بقا (6/61 درصد) در لاروهایی بدست آمد که تا پایان دوره پرورش فقط غذای زنده خورده بودند. کمترین وزن حاصله (28 میلی‌گرم) و پایین‌ترین درصد بقا (3/13 درصد) در لاروهایی مشاهده شد که در روز 16 پس از تفریخ تغییر عادت غذایی داده بودند. نتایج حاصله از اندازه‌گیری پارامترهای رشدی نشان داد که مناسب‌ترین روش پرورش لارو ماهی سوف معمولی به این صورت است که در طول تمام دوره (34 روز) فقط با غذای زنده تغذیه شود، با این وجود نتایج عملکرد رشدی در لاروهایی که در روز 28 پس از تفریخ غذادهی شده‌اند قابل توجه می‌باشند و نتایج بهتری را نسبت به دیگر تیمارهای تغییر عادت غذایی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative Study on Different Transition Times from Live Food to Artificial Feed in the Rearing of Pikeperch (Sander lucioperca) Larvae

نویسندگان [English]

  • Hadis Mansouri Taee 1
  • Hossein Ouraji 2
  • Hossein Rahmani 2
  • Iraj Efatpanah 3
  • Mahboubeh Nematzadeh 2
چکیده [English]

The aim of the peresent study was to find the optimum weaning time to shift pikeperch larvae feeding from live food to the artificial feed. In this experiment, pikeperch larvae were fed with seived pond zooplankton (mainly rotifers) and Artemia nauplii from the first feeding day to day 16 of post-hatching. then three weaning times were used on day 16 (W16), day 22 (W22), and day 28 (W28) of post-hatching, and compared with a control group (fed on only live food). According to the obtained results, the best growth (mean weight gain = 152. 8 mg) and the highest survival rate (61.6%) were found in larvae fed only on live food during the whole period of rearing. The lowest weight gain (28 mg) and the lowest survival rate (13.3%) were observed in larvae weaned at day 16 post-hatching. From the biological point of view (growth parameters), the most suitable method of pikeperch larvae rearing was exclusively with live food throughout the experiment (0-34 days), however, the results of growth performance in larvae weaned at day 28 post-hatching was noticeable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artifical feed
  • Larvae
  • Live food
  • Pikeperch (Sander lucioperca L.)
  • weaning