خصوصیات پساب تولیدی ماهی قزل‎آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسی روند معدنی شدن آن

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

در قالب یک طرح کاملا تصادفی، خصوصیات پساب تولیدی توسط ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و نیز میزان تراوش مواد و معدنی شدن فضولات تولیدی درگروه‌های وزنی 3 ± 20 و 5 ± 50 و 9±100 و 10 ± 200 گرم، مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان در مخازنی با حجم آبگیری 200 لیتر، برای مدت سه روز نگهداری و با غذای شرکت فرادانه تغذیه شدند. سپس، برای اندازه‎گیری نرخ معدنی شدن و تأثیر میکروارگانیسم‎ها، ماهیان جمع‌آوری شده و مخازن حاوی فضولات به مدت یک هفته با ادامه عمل هوادهی نگهداری شدند. طی این مدت عناصر ریزمغذی و درشت‎مغذی و برخی خصوصیات فیزیکو شیمایی آب سنجیده شد. میزان ترکیبات نیتروژن‎دار (آمونیاک کل، نیتریت و نیترات) بین روزهای شروع آزمایش و زمان جمع‌آوری ماهیان تفاوت معنی‎داری نشان داد (05/0>p). غلظت فسفر محلول کل نیز در بین تمامی تیمارها، پس از سه روز اول، افزایش داشت (05/0>p). میزان هدایت الکتریکی و سختی کل نیز در تمامی تیمارها از روز سوم به بعد تفاوت معنی‎دار داشت (05/0>p). نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که در سه روز اول، باکتری‎های موجود در سیستم عملکرد بهتری را در معدنی کردن متابولیت‎های تولیدی در مقایسه با زمان پس از صید ماهی و عدم حضور ماهی خواهند‌داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effluent Characterization and Rate of Mineralization of Sludge Produced by Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Harsij 1
  • Gholamreza Rafiee 2
  • Ali Reza Mirvaghefi 2
  • Hadi Asadi 2
چکیده [English]

In this research, sludge characterization and rates of mineralization was evaluated in different sizes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in the culture systems. Four weight groups of fish (20±3; 50±5; 100±9; 200±10 gr) in triplicates were introduced and cultured in the experimental units (200 liter tanks) for a three day period. The fish were fed with a commercial dry feed pellete (Faradaneh Co.). The rates of mineralization due to the effect of natural flora (microorganisms) of bacteria on the produced sludge, was detected. In this respect, the fish captured and remainder sludge and the rate of macro and microelements recorded in all the treatments during a 7 day period. Concentration of TAN (Total Ammonia Nitrogen) and NO3-, shwoed significant differences among all treatments within initial day until the third day (p<0.05). Concentration of total phosphorous (TP) increased and showed significant differences among treatments after the first stage of the experiment (three days) (p<0.05). EC and total hardness showed significant differences among the treatments after the first stage of the experiment as well (p<0.05). It was concluded that, bacterial mineralization of sludge and organic matter had larger effect at the first three days, in comparison with after harvest of fishes as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mineralization
  • Nutrient leaching
  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  • Sludge characterization