تاثیرماده شبه استروژنی نونیل فنل بر تولید و تغییرات میزان پروتیین ویتلوژنین پلاسمای خون تاس ماهی ایرانی نابالغ به عنوان یک نشانگر زیستی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2 گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

3 مرکز بین اللمللی تحقیقات ماهیان خاویاری گیلان، ایران

چکیده

مطالعه حاضر اثرات ماده شبه استروژنی نونیل فنل بر تولید نابهنگام و تغییرات میزان پروتئین ویتلوژنین در تاسماهی ایرانی نابالغ را ثابت کرد. در این خصوص شناسایی، تخلیص و تغییرات میزان ویتلوژنین در پلاسمای خون ماهیان در معرض قرار گرفته با دوزهای متفاوت نونیل فنل در مقایسه با ماده استروژنی17 بتا استرادیول، انجام شد. اندازه حقیقی این پروتئین بر اساس معادله رگرسیون خطی نشانگر‏های پروتئینی و ژل فیلتراسیون 420 کیلو دالتون تخمین زده شد. این پروتئین روی ژل پلی آکریل آمید دناتوره شده به شکل دایمر مشاهده گردید. به منظور تولید آنتی بادی پلی‏کلونال، ابتدا پروتئین کلیواژ شده ویتلوژنین (لیپوویتلین) که از تخمک تاسماهی ایرانی استخراج شده بود به خرگوش تزریق شد و پس از تولیدآنتی بادی، نمونه‏های پلاسما با روش وسترن بلات و الایزا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که تمامی گروه‏هایی که با دوز mg/kg 10و100 نونیل فنل تیمار شده بودند، روی تولید پروتئین ویتلوژنین تاثیر معنی‏دار داشته‎اند (P<0.05). اما میزان تغییرات ویتلوژنین در گروهی که حداقل دوز نونیل فنل (mg/kg1) را دریافت کرده بود معنی‏دار نبوده است (P>0.05). این نتایج ضمن تایید اثرات منفی مواد شبه استروژنی بر روی تاسماهی ایرانی نشان داد که از این شاخص می‏توان به عنوان نشانگر زیستی حضور مواد شبه استروژنی در محیط‏های آبی استفاده نمود.

عنوان مقاله [English]

Effects of nonylphenol xenoestrogen on production and changes of plasma vitellogenin protein in Persian sturgeon as a Biomarker

نویسندگان [English]

  • S. Jamshidi 1
  • M. R. Kalbassi 1
  • M. Sadeghizadeh 2
  • M. A. Yazdani Sadati 3
چکیده [English]

The present study demonstrated the effects of nonylphenol (xenoestrogen) on Persian sturgeon (Acipenser persicus) vitellogenin (VTG) protein changes and production. Identification, purification and changes of vitellogenin protein in sera of fish treated by 17-beta estradiol and different concentration of nonylphenol, were performed. Gel filtration of this protein demonstrated the actual size of vitelogenin is 420KD in the native form, but vitellogenin in denaturated polyacrylamide gel had the form of dimmer protein. Purified cleavage vitelloginin (lipovitelin), which obtained from protein of Persian sturgeon oocyte, injected to rabbit for polyclonal antibody production and polyclonal antibody tested with treated sera for vitellogenin production as a biomarker of xenoestrogen using Wester blotting and ELISA method. All groups treated with 10 and 100mg/kg concentration of nonylphenol had significant effect on VTG protein production (p< 0. 05) but the group received the lowest dose of nonylphenol (1mg/kg) showed no significant change in VTG protein production. These results further support the negative effect of xenoestrogen on Persian sturgeon, indicating that this index can be used as a biomarker of xenoestrogen in aquatic ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 17 beta estradiol
  • Nonylphenol
  • Persian Sturgeon
  • Vitellogenin