تغییرات زمانی جامعه فیتوپلانکتونی دریاچه زریبار در لایه‏های سطحی (نیم متری) آب

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، کرج صندوق پستی 4314، ایران

2 دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات ، سنندج، 416، ایران

چکیده

بررسی تنوع زیستی و تهیه لیست فیتوپلانکتون‏های موجود در یک منبع آبی می تواند در کلیه‌ی مطالعات آتی آن منبع مورد استفاده قرار گیرد. چنین مطالعاتی اطلاعات مفیدی را از وضعیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی اکوسیستم‏های آبی خواهد داد. مطالعه حاضر با هدف ارائه ی لیست فیتوپلانکون‏های دریاچه‌ی زریبار (استان کردستان) و همچنین بررسی پراکنش آنها در ماه‎های مختلف انجام شد. نمونه برداری در 3 نقطه مختلف هر 2 ماه یکبار از شهریور 89 تا تیر 90 انجام پذیرفت. در مجموع 53 جنس فیتوپلانکتون در قالب 9 شاخه و 14 راسته شناسایی شد. بررسی شاخص غنای جنس (دامنه‌ای از 20 تا 49 جنس) و تنوع شانون (دامنه‌ای از 36/2 تا 79/3) نشان داد که تنوع جامعه فیتوپلانکتونی دریاچه بالا بود. سیانوباکتری‏ها (از جنس‎های Lyngbya، Cylindrospermopsis و Microcystis) در ماه‎های شهریور و آبان، دیاتومه‌ها (از جنس‎های Synedra و Cyclotella) در سایر ماه‎ها قسمت اعظم جامعه فیتوپلانکتونی را تشکیل دادند. از میان سایر شاخه‌های فیتوپلانکتونی جلبک‏های سبز (از جنس‎های Chlorella و Scenedesmus) در ماه‎های اسفند و تیر و جلبک‏های طلایی- قهوه‌ای از جنس Gonyostomum در ماه‎های اردیبهشت و تیر و از جنس Dinobryon در ماه دی جزو جنس‎های غالب دریاچه بودند. مطالعات بیشتری در حد گونه مورد نیاز است تا تصویر صحیح‏تری از جامعه فیتوپلانکتونی دریاچه زریبار ارائه گردد.

عنوان مقاله [English]

Temporal Changes of Phytoplankton Communities in Surface Layers (0.5 m) of the Zerebar Lake

نویسندگان [English]

  • T. Rahmani 1
  • H. Poorbagher 1
  • A. Javanshir Khooie 1
  • B. Bahrami Kamangar 2
چکیده [English]

Assessment of biodiversity and providing phytoplankton checklist of a water body can be used in all subsequent studies. Such studies provide information on physical, chemical and biological conditions of aquatic ecosystems. The present study aimed to provide a phytoplankton checklist for the Zerebar Lake (Kurdistan province, Iran) and also investigate the distribution of phytoplankton community at different months. Sampling was carried out every two months from September 2010 to July 2011 in three different parts of the lake. A total number of 53 genera of phytoplankton were identified belonged to 9 classes and 14 orders. Genus richness and Shannon-Weiner indices indicated that the Zerebar Lake had high phytoplankton diversity. Cyanobacteria (the genera Lyngbya, Cylindrospermopsis and Microcystis) in September and November, diatoms (the genera Synedra and Cyclotella) in other months, green algae (the genera Chlorella and Scenedesmus) in March and July and Chrysophyceae from the genera Gonyostomum in May and July and the genus Dinobryon in January constituted the major parts of phytoplankton communities. The present genera indicate high concentrations of nutrients in the lake. A further study using phytoplankton species is needed to depict clearer image of phytoplankton community in the Zerebar Lake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity index
  • phytoplankton
  • Zerebar Lake