بررسی تأثیر نوکلئوتید موجود در جیره بر ترکیب اسیدهای آمینه عضله قزل‏آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

در این تحقیق، تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب اسیدهای آمینه عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با وزن متوسط 32/0±35/11 گرم مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش درون مخازن 700 لیتری با تراکم ذخیره سازی 40 عدد ماهی در هر استخر مورد مطالعه قرار گرفت. نوکلئوتید جیره در 5 سطح صفر، 05/0، 1/0، 15/0 و2/0 درصد به جیره غذایی اضافه گردید. غذادهی بین 5-3% وزن توده زنده طی دوره پرورش و 5 بار در روز انجام شد. پس از 8 هفته غذادهی، بیشترین میزان افزایش وزن بدن و ضریب رشد ویژه در تیمار 2/0 درصد مشاهده شد که به جز با تیمار 15/0 درصد با بقیه تیمارها و گروه شاهد اختلاف معنی‎داری را نشان داد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد اسیدهای آمینه هیستیدین، آرژنین، ترئونین، والین، ایزولوسین، لوسین، فنیل آلانین، لیزین، اسیدگلوتامیک، سرین، گلیسین، مجموع تیروزین و فنیل آلانین، مجموع اسیدهای آمینه ضروری و مجموع اسیدهای آمینه غیر ضروری به طور معنی‎داری (05/0>P) تحت تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید در جیره غذایی قرار دارند. نتایج این آزمایش نشان داد اضافه کردن نوکلئوتید به جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان به میزان 2/0 درصد اثرات مثبتی بر ترکیب اسیدهای آمینه عضله دارد و تیمار 2/0 درصد دارای مقدار اسیدهای آمینه ضروری بیشتری در مقایسه با سایر تیمار‏ها بود.

عنوان مقاله [English]

Effects of Dietary Nucleotides on Amino Acid Profile of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Muscle

نویسندگان [English]

 • N. Salami Khorshidi 1
 • S. Keyvanshokooh 1
 • A. P. Salati 1
 • M. Zakeri 1
 • N. Mahmoudi 2
 • A. Tahmasebi-Kohyani 1
چکیده [English]

Effects of different levels of dietary nucleotides (NT) were studied on muscle amino acid profile of rain bow trout with an average weight 11.35±0.32 over 8 weeks. This experimental was carried out in 700 L circular tanks with 40 fish per tank. NT was added to the diet at the rates of 0.0, 0.05, 0.1, 0.15 and 0.2%. Fish were fed 5 times a day at a rate of 3-5% body weight. After 8 weeks of feeding, the fish fed 0.2% NT showed higher SGR and WG (%) compared to the control group. No significant differences were observed in fish fed 0.2% NT compared to the fish fed 0.15% NT. The results showed that dietary supplementation of NT has significant effect on His, Arg, Thr, Val, Ilu, Leu, Phe, Lys, Glu, Ser, Gly, Tyr+Phe, TEAA and TNEAA. In fish fed 0.2% NT, total essential amino acid (EAA) content was significantly higher among the experimental groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amino acid composition
 • Nucleotides
 • Nutrition
 • Oncorhynchus mykiss
 • Rain bow trout