بررسی ارتباط میان شاخص‏های گنادی و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در مولدین مارماهی دهانگرد خزری (Caspiomyzon wagneri, Kessler 1870) در حوزه جنوبی دریای مازندران

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

آلودگی‏های محیطی و تخریب رودخانه‏ها مارماهی دهانگرد دریای خزر را در معرض خطر انقراض قرار داده و نیاز به حفاظت این گونه روز به روز بیشتر می‏شود، با این وجود اطلاعات پیرامون فیزیولوژی این گونه بسیار اندک می‏باشد. لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی روند تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی خون (یون‏های کلسیم، منیزیم، فسفر و آهن و همچنین پروتئین کل، کلسترول و گلوکز) در ارتباط با شاخص‏های بیولوژیک و گنادی شامل وزن گناد، تعداد تخمک در گرم، GSI، قطر تخمک و هماوری نسبی و مطلق در ماهیان دهانگرد مولد مهاجر به رودخانه شیرود از طریق مطالعه همبستگی این شاخص‏ها با یکدیگر به منظور شناخت بیشتر فیزیولوژی این گونه طی مهاجرت تولید مثلی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که یون‏های کلسیم (72/0= r ، 05/0P <)، منیزیم (88/0= r ، 01/0P <) و فسفر (78/0= r، 05/0P <) همبستگی مثبت و معنی‏داری با شاخص GSI در جنس ماده نشان داد اما این همبستگی در جنس نر تنها در مورد یون منیزیم (73/0- = r ، 05/0P <) معنی‏دار ولی معکوس بود. شاخص‏های غیر یونی خونی شامل پروتئین کل (88/0= r ، 01/0P <)، گلوکز (72/0= r ، 05/0P <) و کلسترول (76/0= r ، 05/0P <) همبستگی مثبت و معنی‏داری را با شاخص گنادوسوماتیک در جنس ماده نشان دادند. این همبستگی‏ها به دلیل شرایط استثنایی این گونه در مورد عدم تغذیه در زمان مهاجرت و تامین انرژی مورد نیاز جهت تکامل گنادی از طریق چربی و پروتئین ذخیره شده به ویژه در عضلات می‏باشد.

عنوان مقاله [English]

The Relationship between gonadal and blood serum biochemical parameters in bloodstocks of the Caspian lamprey, Caspiomyzon wagneri Kessler 1870

نویسندگان [English]

  • M. Abdollahi 1
  • M.R. Farokhnejad 2
  • M. Monajjemi 3
  • P. Raoufi 3
  • M.R. Imanpoor 4
چکیده [English]

Environmental pollutions and deterioration of spawning grounds have threatened the Caspian lamprey. These problems have led to the need for special protection of the species in many localities, nevertheless, there is surprisingly few information about the physiology of Caspian Lamprey. Thus, the present study aimed to evaluate the correlations between blood serum biochemical parameters and gonadal parameters in the Caspian lamprey to investigate its physiology during its final migration. There was a positive correlation between magnesium (r = 0.88, P < 0.01), calcium (r = 0.72, P < 0.05), and phosphorus (r = 0.77, P < 0.05) concentration with GSI in the females but an inverse correlation was observed between magnesium (r = -0.73, P < 0.05) with GSI in males. Also, there was a significant correlation between total protein (r = 0.885,
P < 0.05), cholesterol (r = 0.77, P < 0.05), and glucose (r = 0.77, P < 0.05) in serum blood with GSI of females. The observed correlations may be attributed to the exceptional characteristics of C. wagneri which does not feed during migration and uses reserved protein and fat of the muscles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood serum parameters
  • Caspian Lamprey
  • gonadal parameters
  • reproductive migration