مقایسه برخی ویژگی های زیست شناسی ماهی Boleophthalmus dussumieri در استان های هرمزگان و بوشهر

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشگاه هرمزگان، ایران

2 گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان، ایران

3 پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

4 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

5 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

چکیده

در این مطالعه برخی ویژگی‌های زیست شناسی شامل فراوانی طولی و سنی، ضریب چاقی، پارامترهای رشد برتالانفی در جمعیت‌های گل خورک از گونه Boleophthalmus dussumieri در استان‌های هرمزگان و بوشهر مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از دی ماه 1385 تا اردیبهشت 1387 توسط دست و تور ساچوک انجام شد. در طول مدت نمونه برداری در مجموع 333 نمونه از دو استان صید شد (164 عدد از هرمزگان و 169 عدد از بوشهر). بزرگترین نمونه های ماده و نر به ترتیب با طول 280 و 4/283 میلی‏متر از استان بوشهر صید شده بودند. براساس نتایج به دست آمده اختلاف معنی‌داری بین نسبت جنسی ماهیان دو منطقه مشاهده نشد (P>0.05). مطالعه فراوانی طولی نشان داد که ماهیان نر و ماده بوشهر در مقایسه با جمعیت هرمزگان به میانگین طولی و وزنی بالاتری می‌رسند. در هر دو جمعیت ضریب چاقی ماهیان ماده از ماهیان نر بیشتر بود و بین دو جمعیت اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (P>0.05). تعیین سن نمونه‌ها با استفاده از استخوان باله سینه‌ای انجام شد. برای نمونه‌های بوشهر 5 گروه سنی تشخیص داده شد که 1 ساله‏ها فراوان‌ترین گروه سنی را دارا بودند. معادله رشد برتالانفی برای نمونه‌های بوشهر
)]}02/2 (t- 41/0- [ exp- 1}9/301 = Lt محاسبه شد. بررسی رابطه طول و وزن دو جمعیت و محاسبه شیب رگرسیونی b که تقریباً مساوی عدد 3 بدست آمد تایید کننده رشد ایزومتریک این گونه در دو استان می‌باشد. در بررسی رژیم غذایی، طول نسبی روده عدد 699/1 به دست آمد که با توجه به محتویات معده تاییدی بر رژیم غذایی گیاه‌خواری هر دو جمعیت می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Some Biological Factors of Boleophthalmus dussumieri in Hormozgan and Bushehr Provinces

نویسندگان [English]

  • L. Abdoli 1
  • E. Kamrani 2
  • A. Abdoli 3
  • B. Kiabi 4
  • E. Rezazadeh Katehsari 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

A study was conducted to determine some biological characteristics of a mudskipper (Boleophthalmus dussumieri) such as length, weight frequencies, condition factor and growth parameters of von Bertallanfy in the provinces neighboring to the Persian Gulf, i.e. Bushehr and Hormozgan, from January 2007 to April 2008.The sampling were carried out using a hand net as well as bare hands. 333 specimens were collected in the provinces (164 from Hormozgan, 169 from Bushehr). The largest male and female samples were caught with the 280 and 283.4 mm from Bushehr province, respectively. There was no significant differences in sex ratios of the two populations (P>0.05). In both sexes, length frequencies of specimens from Bushehr had higher average values than those from Hormozgan. In both fish populations, the female’s condition factor was higher than the male’s condition factor, although the difference was not statistically significant (P>0.05). The age data, derived from radial pectoral fin. Five age groups were recognized for the Bushehr mudskippers. The most abundant ages were 1+ years. The age data were used to estimate the growth parameters of the Von Bertalanffy equation: Lt=301.9}1- exp [-0.41(t-2.02)]} for both sexes in Bushehr Province. Length and weight relationships between the two populations and the regression slope (b), which was very close to 3.00, indicated that in both provinces, the mudskippers have isometric growth. The relative gut length of 1.699 indicates that both populations are herbivore in their feeding habits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological factors
  • Boleophthalmus dussumieri
  • Bushehr Province
  • Hormozgan Province