ارزیابی بازار مصرف آبزیان در شهر اصفهان

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

چکیده

برای آگاهی از رفتار مصرف آبزیان و محصولات شیلاتی در سال 1389 در شهر اصفهان جمع‎آوری اطلاعات از 386 خانوار اصفهانی به طور تصادفی انجام شد. از آزمون‎های هیدو و اسپیرمن برای وجود ارتباط معنی‎دار بین فاکتورها استفاده شد. نتایج نشان داد که سرانه مصرف آبزیان برای هر فرد اصفهانی 8 کیلوگرم و اولویت خانوارهای اصفهانی به ترتیب در مصرف ماهیان دریا و پرورشی و کنسروی و میگو است. خانوارهای اصفهانی در خرید ماهی و آبزیان به کیفیت و تازگی، قیمت و بسته‎بندی و بوی ماهی توجه می نمایند. فقط 40 درصد خانوارهای اصفهانی تمایل به خرید ماهیان بسته‎بندی نشان دادند. این بررسی نشان داد که ارتباط معنی‎داری بین مصرف آبزیان و ایجاد فروشگاه‏های زنجیره‎ای، درآمد ماهیانه، فصول مختلف سال، آگاهی از دستور پخت های مختلف آبزیان، در دسترس بودن ماهیان آماده طبخ و آگاهی از خواص ماهی و آبزیان وجود داشت.

عنوان مقاله [English]

An analysis of the fish consumption in Isfahan

نویسندگان [English]

  • L. Mosavi Dehmordi
  • A. Famil Mohamadi
  • A. Behdani
چکیده [English]

A questionnaire study was conducted to find the effective parameters in behavior of consumption of fishery products in Isfahan city in 2011. A total of 386 families were selected randomly. A significant correlation between parameters was examined using the Spearman and Hydo test. Results showed that the per capita consumption in this city is 8 Kg and the Isfahani families’ tendency for consumption of fishery products was in the order of salt water fish, canned fish and shrimp. The quality and freshness, price, packaging and odor had the most important role in making decision to buy the seafood. About 40% Isfahani families preferred to buy the packed seafood products. There were significant relationships between the consumption of aquatic products and presence of seafood chain stores, monthly income, familiarity with different recipes of seafood, season, awareness of health-related seafood benefits and availability of ready-to- eat fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquatics
  • Consumption
  • Isfahan
  • Market