تاثیرات دوره‏های نوری بلند مدت بر تاخیر روند تکامل گناد در ماهی ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) 1. (بررسی جنبه‏های ساختاری)

نویسندگان

1 1گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران، صندوق پستی 3995

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران، صندوق پستی 4314-31585

3 دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، صندوق پستی: 356-46414

چکیده

در این مطالعه، اثرات دو رژیم نوری با روشنایی بلند مدت بر روند تکامل تخمک و تغییرات ساختاری آن در ماهی ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان دوساله غیر بالغ با میانگین وزن اولیه 25/2 ± 94/279 (± SE) گرم از تیرماه 1387 به مدت پنج ماه تحت تاثیر دوره‌های نوری 24 ساعت روشنایی و بدون تاریکی (روشنایی-تاریکی 24:0)، 18 ساعت روشنایی و 6 ساعت تاریکی (روشنایی-تاریکی 18:6) و همچنین دوره روشنایی و تاریکی طبیعی (به عنوان گروه کنترل) قرار گرفتند. در انتهای دوره آزمایش، بررسی نتایج بیانگر وجود تفاوت معنی‏دار در روند تکامل تخمک در بین گروه‏های آزمایشی بود. گروه کنترل که تحت تاثیر دوره روشنایی-تاریکی طبیعی قرار گرفته بود بیشترین قطر تخمک را نشان داد به نحوی که به طور معنی‏داری این مقدار
(07/0 ± 34/2 میلیمتر) بیش از مقادیر به دست آمده در دو گروه تیماری دیگر بود (P < 0.05). استفاده از دوره روشنایی-تاریکی 24:0 و 18:6 باعث گردید تا ماهیان این گروه‌های آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی‌داری در انتهای آزمایش تکامل کمتری را در لایه‏های فولیکولی تخمک‏ها نشان دهند. در گروه‏های روشنایی-تاریکی 24:0 و 18:6 و به ترتیب تعداد سلول‏های گرانولوزا 21 ± 349 و 23 ± 406 عدد به دست آمد که به طور معنی‏داری کمتر از این مقدار (20 ± 773) در گروه کنترل بود (P < 0.05). مساحت سلول‏های گرانولوزا نیز در گروه‏های تیماری روشنایی-تاریکی 24:0 و 18:6 به طور معنی‏داری کمتر از گروه کنترل بود. این مقدار در گروه‏های روشنایی-تاریکی 24:0 و 18:6 به ترتیب 60/0 ± 58/16 و 33/0 ± 73/16 میکرومتر مربع بود در حالیکه در گروه کنترل، این مقدار 42/0 ± 28/19 میکرومتر مربع ثبت شد که به طور معنی‏داری بیشتر بود (P < 0.05) و بیانگر تکامل بیشتر و فعالیت بیشتر این سلول‏ها در این گروه بود. در نتیجه، کاربرد دوره‌های نوری با مدت زمان روشنایی طولانی در مرحله رشد و تکامل گنادها، می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های موثر و عملی در تاخیر روند تکامل گنادها در ماهی ماده قزل‌آلای رنگین کمان مورد استفاده قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Effects of Long Light Photoperiods on the Delay of Gonadal Development in Female Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): 1. Structural Changes

نویسندگان [English]

  • A. Noori 1
  • B. Mojazi Amiri 2
  • A. Mirvaghefi 2
  • B. Kalvani Neitali 3
چکیده [English]

Effects of two long-light photoperiod regimes on oocyte development and structural changes in female rainbow trout ovary were investigated. Two-years old females with a mean initial weight of 279.94 ± 2.25 g were subjected to 24L:0D and 18L:6D as long light photoperiods and also natural photoperiod (as control) for 5 months. Fish were fed formulated pellet food from a local factory in 2% BW daily. The oocytes of control group were significantly larger than those of the other groups (P< 0.05) with a mean diameter of 2.34 ± 0.07 mm (mean ± SE). Application of 24L:0D and 18L:6D caused the lowest development in follicular layer compared to the control group. The number of granulose cells were 349 ± 21 and 406 ± 23 in 24L: 0D and 18L:6D, respectively, which were significantly lower (P<0.05) than the control group (773 ± 20). Similarly, granulose cell area of both artificial regimes were significantly lower (P<0.05) than the control. The mean granulose cell area were recorded 16.58 ± 0.60 and 16.73 ± 0.33 µm2 in 24L:0D and 18L:6D, respectively and 19.28 ± 0.42 µm2 in control. In conclusion, in the period of gonadal growth and development, artificial long-light photoperiods can be used as an effective managerial tool to delay the reproduction of female rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • follicular cells
  • gonadal development.
  • long-light photoperiod
  • oocyte diameter
  • Rainbow trout