تنوع زیستی ماهیان در رودخانة تجن ساری (استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

برای بررسی فراوانی، پراکنش و تنوع گونه‏ای ماهیان رودخانة تجن در استان مازندران، از فروردین 1387 تا تیر 1388، به طور فصلی نمونه‌برداری شد. در مجموع 2996 قطعه ماهی از 2 ایستگاه در رودخانة تجن در بالادست و پایین سد شهید رجایی به وسیلة دستگاه الکتروشوکر صید شدند که شامل گونه‏های سیاه ماهی (Capoeta capoeta)، خیاطه (Alburnoides eichwaldi)، زردک قلمی (Luciobarbus mursa)، سس ماهی سرگنده (Barbus lacerta)، اورنج (Luciobarbus capito)، ماهی سفید رودخانه‏ای (Squalius cephalus)، سگ ماهی جویباری خاردار (Cobitis cf. taenia)، سگ ماهی جویباری تاج‎دار (Paracobitis malapterura) و گاو ماهی شنی (Neogobius pallasi) بودند. بیشترین فراوانی ماهیان صیدشده در ایستگاه بالادست رودخانه در کل دوره مربوط به گونة سیاه ماهی و در ایستگاه پایین‌دست رودخانه مربوط به ماهی خیاطه بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین شاخص‏های تنوع گونه‏ای شانون و غنای گونه‏ای در پایین‌دست سد بیشتر بوده است (p<0.05)؛ در حالی که، شاخص‏های یکنواختی و غالبیت در 2 ایستگاه بالا و پایین سد تفاوت معنی‏داری نداشتند (p>0.05). نتایج این تحقیق نشان داد که سد، به‌منزلة یکی از عوامل فیزیکی و انسان‌ساخت، توانسته است در تنوع گونه‏ای ماهیان بالا و پایین رودخانه تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biodiversity of Fishes in Tajan River (Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Hossein Rahmani 1
  • Khosrow Janikhalili 1
  • Hossein Anvarifai 2
1 Departmentof Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
2 Departmentof Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj
چکیده [English]

Diversity, abundance and distribution of fishes in Tajan River were studied from March 2008 to
July 2009. Tow sampling stations were selected along the River in up and down of the Shahid
Rajaii Dam. A total of 2996 specimens were caught using electrofishing. The specimens were
belonged to 9 species from 4 families: Capoeta capoeta gracilis, Alburnoides bipunctatus,
Barbus mursa, Barbus lacerta, Luciobarbus capito, Squalius cephalus, Cobitis taenia,
Paracobitis malapteruraandNeogobius fluviatilis. The results showed that species diversity
and richness index coefficients of the upstream station of the dam were lower than those of
the downstream station (P<0.05), but there were no significant differences in dominance and
similarity indices between the two stations. The present study indicates that the dam, as a
human-made construction, has influenced the fish diversity in up- and down-stream of the
river.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abundance
  • Distribution
  • species Diversity of Fishes
  • Tajan river